Еднодневни трудови договори

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. е създаден чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден. За договорите по чл. 114а може да прочете тук (връзката е актуална към 15.06.2016 г.)

В програмата за „Заплати и човешки ресурси“ на Комплекс ФОИ е реализирана възможността за въвеждане, следене и отчитане на еднодневните трудови договори.  За улеснение на потребителите, в “системните документи” на програмата е внесен формулярът за еднодневен трудов договор и разписката за трудово възнаграждение на работника.

От НАП уточняват, че наетите за един ден лица, подлежат на осигуряване за:

 • инвалидност поради общо заболяване;
 • старост и смърт;
 • както и за трудова злополука.

Декларация Образец 1, която е с данни за осигуреното лице, се подава в офиса на данъчните служби до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е било назначено лицето и за който се отнася информацията. В същия срок се подава и декларация Образец 6 с данни за дължимите вноски и данъка върху изплатените суми. Задължение на работодателя е също така да определи и удържи авансово данъка върху изплатените доходи на наетите работници.
С цел да се илюстрира нагледно как може да се въвеждат, следят и отчитат еднодневните трудови договори сме разработили два примера.

 • Първият пример показва лице, което е наето само веднъж в месеца на еднодневен трудов договор във фирмата.
 • Вторият пример показва лице, което е наето 7 пъти на еднодневен трудов договор в един и същ месец от същата фирма.

На фиг. 1 е показана структурата на персонала в примерната фирма. В тази структура за по-нагледно обяснение е въведено звено „Еднодневни договори“, в което са включени лицата, с които фирмата е сключила еднодневни трудови договори (ЕТД) – Николай Николов Николов (има 1 ЕТД) и Петко Колев Петков (има 7 ЕТД).

Фиг.1

Пример 1:

Лицето Николай Николов Николов е наето на 1 март 2016 г. на еднодневен трудов договор като берач на плодове и зеленчуци с 22,00 лв. тр. възнараждение за ден.

Служебните данни на лицето са настроени, както е показано на фиг. 2.

Фиг.2

 • Дата на постъпване: 1 март 2016 г.;
 • Основание на ТД: чл.114 от КТ;
 • Дата на последен работен ден: 1 март 2016 г.;
 • Длъжност: берач, плодове и зеленчуци;
 • Основно възнаграждение: 462,00 лв.;
 • Вид на заплащане: сделно;
 • Тип договор: Основен договор;
 • Вид работно време: Пълно работно време;
 • Осигурителна вноска: 60-краткотрайна селскостопанска работа;
 • Вид осигурен: 97 за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
 • Код по НКПД: 92110002: Берач, плодове и зеленчуци;
 • Код по НКИД: 0129: Отглеждане на други многогодишни насаждения.

На фиг. 3 е показано перо „Възнаграждение за ЕТД“, в което може да се въведе заплащането за брой дни, за които е нает работника. В примера на фиг. 3 е отбелязано, че заплащането е 22 лв. за 1 ден. Перото „Възнаграждение за ЕТД“ е било създадено предварително в раздел „Данни и настройки“>>„Пера за възнаграждения“ >>„пера като лева по…“

Фиг. 3

Чрез функционалните бутони „документи“ и „трудови документи“, от списъка в „Системни документи“ може да се избере трудовия договор по чл. 114 а и да се отпечата – фиг.4.

Фиг.4

Пример 2: Лицето Петко Колев Петков е наето няколко пъти в месец март 2016 г. на еднодневни трудови договори, като берач на плодове и зеленчуци, с 22,00 лв. трудово възнаграждение на ден, съответно на датите: 1 и 2 март; 7 и 8 март; 11 март; 16 и 18 март.

Служебните данни на лицето са настроени, както е показано на фиг. 5.

Фиг.5

 • Дата на постъпване: 1 март 2016 г.;
 • Основание на ТД: чл.114 от КТ;
 • Дата на последен работен ден: 18 март 2016 г.;
 • Длъжност: берач, плодове и зеленчуци;
 • Основно възнаграждение: 462,00 лв.;
 • Вид на заплащане: сделно;
 • Тип договор: Основен договор;
 • Вид работно време: Пълно работно време;
 • Осигурителна вноска: 60-краткотрайна селскостопанска работа;
 • Вид осигурен: 97 за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
 • Код по НКПД: 92110002: Берач, плодове и зеленчуци;
 • Код по НКИД: 0129: Отглеждане на други многогодишни насаждения.

Ако възнаграждението по всички ЕТД за 7 дни е еднакво, например 22,00 лв., в перо „Възнаграждение за ЕТД“ се записва, че заплащането е за 7 дни – показано е на фиг. 6.

Фиг.6

Ако за различните ЕТД лицето получава различно дневно възнаграждение, тогава общото възнаграждение по договорите се задава в предварително дефинирано перо за еднократни възнаграждения, като обща сума на възнагражденията по всичките договори в месеца.

За да бъдат отразени правилно в декларация образец 1 датите, на които лицето има прекъсване в осигуряването, в отсъствия за месеца се посочват съответните дати, на които лицето не е било осигурено. Това е показано на фиг. 7. Прекъсването се задава като „Непризнато за трудов стаж неплатено отсъствие – за сметка на работодателя“.

Фиг.7

За лицето също може да се отпечатат еднодневни трудови договори чрез функционалните бутони „документи“ и „трудови документи“, като от списъка в „Системни документи“ се избере ТД по чл. 114а. На екрана ще се зареди еднодневния трудов договор за първата дата, на която е наето лицето – в примера това е 1 март 2016 г. За да се отпечата ЕТД на лицето за другите дати – трябва да се направи корекция на съответните дати в самия договор (не трябва да се прави промяна в служебните данни на лицето).

След изчисляване на заплатите на лицата наети на ЕТД, може да се формира от програмата декларация образец 1. На фигури 8 и 9 са показани съответно бланките на декларации образец 1 за Николай Николов Николов и за Петко Колев Петков.

Фиг. 8

Фиг. 9

При направеното от нашия екип тестване на редица примери с ЕТД за различни лица с програмния продукт на НАП за подаване и приемане на декларации образец 1 и образец 6, при коректно внесени данни в програмата за „Заплати и човешки ресурси“ – съответно формираните файлове за подаване към НАП бяха приети коректни.

 

ARFA

Сподели