Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на физически лица, работещи по трудови правоотношения

Предварителната подготовка, която е необходимо да се извърши, за да се формира правилно справката по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г., включва:

– Попълване на данните от служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗЗДФЛ от други работодатели на работещите по трудов договор лица във фирмата и проверка на годишния фиш и формираната справка по чл. 73, ал.6. за лицата, работещи по трудови правоотношения във фирмата. Вижте подробно

– Изравняване на годишния ДДФЛ. Вижте подробно

След тази предварителна подготовка може да се пристъпи към формирането на справки и файл по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. За целта стартирайте от менюто: Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ → Чл. 73, ал. 6

На екрана ще се зареди работната форма представена на фиг. 1. В дясната ѝ част е разположена таблица, съдържаща както данни за лицата, които работят във фирмата към 31.12.2019 г., така и за лицата, които са работили през годината, но са напуснали. В таблицата има колони за служебен номер, име на лицето (раб./служ., чийто доход се подава), дата на постъпване, последен работен ден (ако е напуснало), работи ли по основен договор във фирмата към 31.12. („да“) или не („-“), и напуснал изтрит („изтр.“). Последната колона на таблицата показва дали лицето ще бъде включено в справката по чл.73 ал. 6  с „включен“ или „-“ изключен. Ако е необходимо, можете да включвате и изключвате лица от справката по чл. 73, ал. 6, като променяте маркера „включен“/„-“ (изключен) с двоен клик на мишката или с чрез клавиша Enter.

Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ → чл. 73, ал. 6

Фиг. 1. Работна форма за генериране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

В дясната част на работната форма са разположени бутони, свързани с вида на подаваните данни – основни, коригиращи или заличаващи, като трябва поставите маркера на съответния вид. По подразбиране маркерът е поставен на основни данни. Също така има и бутони, чрез които, ако е необходимо, може да маркирате определени групи от персонала, които да се включват в справката по чл. 73, ал. 6.

  • С бутона „всички (без дублиращите)“ – се маркират с „включен“ всички лица от списъка в таблицата, с изключение на лицата, които имат повече от едно трудови правоотношения във фирмата, като се „изключват“ редовете с техните допълнителни трудови правоотношения и/или редовете с предходните им трудови правоотношения при същия работодател. С активирането на бутона „чл.73, ал. 6“, програмата автоматично маркира тези редове и ги показва в таблицата. В примера на фиг. 1 лицето Иван Иванов Иванов към 31.12.2019 г. работи по основно и допълнително трудово правоотношение във фирмата. Номер 35 е реда, в който лицето е обозначено като работещо по основен трудов договор, а номер 42 е реда, указващ допълнителния му трудов договор и в кой ред се дублира името на лицето (D-35).
  • Чрез бутона се изключват всички лица от списъка в таблицата.
  • В полето „предприятието е заличено/прекратено“ се поставя отметка в случай, че предприятието е било заличено или прекратено през годината.

Във всяка от маркираните чрез тези бутони групи от персонала, при необходимост можете да включвате или изключвате отделни лица от списъка, показан в таблицата. 

След като определите чрез описаните по-горе бутони за кои лица (или лице) ще се формира справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, чрез бутоните „Справка по чл. 73, ал. 6“ и „Файл за НАП – чл. 73, ал.6“ ще се формират съответно текстов файл с данни и файл за подаване в НАП.

  • С бутона „Справка по чл. 73, ал. 6“ се формира справката за маркираните лица от таблицата. На фиг. 2 е показан пример как изглежда тази справка за едно „включено“ лице от таблицата, работещо по основен трудов договор във фирмата.

Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ → Чл. 73, ал. 6 → „включено“ лице → Справка по чл. 73, ал. 6

Фиг. 2. Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ

 

  • Чрез бутона „Файл за НАП – чл.73, ал.6“ се формира файла за подаване в НАП – в служебната папка или в предварително избрана папка чрез бутона „Избор“. Преди формирането на екрана се извежда съобщението, показано на фиг. 3.

 

Фиг. 3

  • При потвърждение, файла се формира като в края на обработката се показва съобщение с наименованието на файла, къде е формиран и броя записи, които съдържа (фиг. 4). Наименованието на файла е стандартно, според изискванията на НАП.

Фиг. 4. Съобщение за формиран файл по чл. 73, ал. 6

Модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ автоматично формира във файла за НАП по чл. 73, ал. 6 данни за: ДУК; за работещите по основни трудови правоотношения; данни за служители, работещи по допълнителни трудови договори; самонаети лица полагащи личен труд; за лица работили и напуснали през годината. Данните, които се подават от работодателя към 31 декември се формират от редовни възнаграждения, от допълнителни възнаграждения (допълнителни ведомости) и от представени служебни бележки (месечни и/или годишни) от други работодатели.

След формирането на файла е препоръчително да го тествате с програмата на НАП за подаване на декларации обр. 1, обр. 6  и данни по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

 

*Данните в показаните примери са само илюстративни и не съответстват на реални лица и фирма, всички съвпадения са случайни.

 

Полезни документи предоставени от НАП – Вижте тук

Сподели