Годишно изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения (2019г.)

  1. Годишно изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения се извършва в няколко стъпки:

Стъпка 1. Нанесете необходимите данни за лицата, които ще ползват данъчни облекчения за деца по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ и/или по чл.22г, ал.7 за деца с увреждания от ЗДДФЛ за 2019 година. Ако за първи път ще въвеждате тези данни за избраното лице от персонала – внесете ги в месец декември 2019 година.

  • Изберете от менюто: Структура и персонал  →  лице от персонала  →  други  →  данъчни облекчения – на екрана ще се зареди работната форма показана на фиг. 1.
  • Въведете данните в съответните полета за брой ненавършили пълнолетие деца и /или за размер на данъчното облекчение за деца с увреждания. В примера на фиг. 1, избраното лице от персонала ползва данъчно облекчение за едно ненавършило пълнолетие дете.

Структура и персонал → лице от персонала → други → данъчни облекчения

фиг. 1. Въвеждане на данни по чл.22в ал.8 и/или по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ

фиг. 1. Въвеждане на данни по чл.22в ал.8 и/или по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ

Стъпка 2. Въведете данните от служебните бележки, които лицата представят от други работодатели. Ако във фирмата има лица, които представят всеки месец служебни бележки за доход от друг работодател и/или лица, които са представили служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодатели, при които са работили през годината и/или продължават да работят по допълнителен трудов договор, данните за дохода отразен в служебните бележки се въвежда в работната форма, която се зарежда на екрана при активиране на функционалния бутон „друг работодател“ (на фиг. 1 – предпоследния бутон). Вижте подробно – сл. бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Стъпка 3. Направете годишното изравняване на данъка доход на физическите лица, работещи по трудови правоотношения във фирмата.

  • От менюто изберете: Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ

На екрана ще се зареди работната форма, представена на фиг. 2. Тя съдържа структурата на персонала, таблица с данните за годишното изчисление на ДДФЛ и четири функционални бутона: „Изчисляване на год. данък“, „Годишни данни за ДФЛ“, „Сл. бел. Чл. 45, ал. 1“ и „чл. 73, ал. 6“. Чрез бутоните може не само да изравните годишния данък, но и да разпечатате годишни фишове, служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, да изготвите справки и подадете файлове с данни към НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

  • Активирайте бутона „Изравняване на год. данък“ – на екрана ще се появи съобщение дали да се извърши изравняването, което трябва да потвърдите с бутона „Да“. Програмата автоматично ще извърши необходимите изчисления и в таблицата срещу имената на лицата от персонала, ще покаже разликите в данъка от доходите по трудови правоотношения. Сумите за удържане ще са означени със знак плюс, а за възстановяване със знак минус. На фиг. 2 е показан пример за лице, което ползва данъчни облекчения, и на което трябва да се възстанови сумата 19,00 лева.

Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ и подаване на данни към НАП по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 2. Работна форма с функционалности за изравняване на годишния ДДФЛ

Фиг. 2. Работна форма с функционалности за изравняване на годишния ДДФЛ

Стъпка 4. Изчислете заплатите на персонала.

След като направите изравняването на данъка, трябва отново да изчислите заплатите на персонала, работещ във фирмата. Това се осъществява от раздел „Справки и отчети“, функция „Изчисляване на възнагражденията на персонала за месеца“. На фиг. 3 е показано как изглежда фиша за работна заплата след годишното изравняване на ДДФЛ на лице, което ползва  данъчно облекчение за едно ненавършило пълнолетие дете.

Справки и отчети → Ведомости и фишове → Фишове → всички фишове

Фиг. 3. Примерен фиш за работна заплата, на лице ползващо данъчно облекчение за 1 дете

Фиг. 3. Примерен фиш за работна заплата, на лице ползващо данъчно облекчение за 1 дете, показващ как се отразяват сумите след годишното изравняване на ДДФЛ

 

  1. Други функционалностинаблюдение на годишни данни за ДФЛ и генериране на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ към 31.12.2019 г.

След като сте направили изравняването на годишния ДДФЛ и сте изчислили заплатите на персонала може да преминете към използване функционалностите на другите бутони:

Бутон „Годишни данни за ДФЛ“ – при избора му на екрана се извеждат годишните фишове за избраните лица от персонала, които справки съдържат таблици с информация от редовните и допълнителни ведомости, и от въведените служебни бележки по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, издадени от други работодатели.

На фиг. 4 е показан пример как изглежда годишния фиш на лице от персонала с включени данни от редовните и допълнителните ведомости, и от въведените служебни бележки от други работодатели, които то е представило.  Тази справка може да бъде разпечатана, ако това е необходимо от бутона за печат в горния ляв ъгъл на екрана.

Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ → годишни данни за ДФЛ

Фиг.4. Годишни данни за ДДФЛ

Фиг.4. Годишни данни за ДДФЛ

Бутон „Сл. бел. чл. 45, ал.1“ – при избора на този бутон на екрана се извеждат справките за избрано лице (или лица) от персонала към 31.12.2019 година. На фиг. 5 е показан пример как изглежда служебната бележка по чл. 45, ал.1, към 31.12.2019 г., издадена от текущия работодател на лицето от горния пример.

Справки и отчети → Данни за НАП и НОИ → Годишна обработка на ДФЛ → Сл. бел. чл. 45, ал.1

Фиг.5. Наблюдение и разпечатване на служебна бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг.5. Наблюдение и разпечатване на служебна бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Разпечатването на справката се осъществява чрез бутона за печат в горния ляв ъгъл на редактора.

Бутон „Чл. 73, ал.6“ – Чрез функционалностите включени в работната форма, която се зарежда на екрана при активиране на „чл. 73, ал. 6“ може да генерирате съответните справки и файлове за подаване на необходимите данни в НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. Вижте подробности по темата тук

 

*Данните в показаните примери са само  илюстративни и не съответстват на реални лица и фирма.

 

Полезни документи предоставени от НАП – Вижте тук

Сподели