Как се отразява отложеното плащане на ддс в програмата и как се използва в следващ месец ?

Избира се месеца, в който ще се въвежда документа или в който вече е въведен. В примера е избраният месец е януари, 2018 година.

Избира се папката от раздел “Доставчици”, в която ще се въвежда документа (или в която вече е въведен).
В примера избраната папка е “Доставчици от страната”.

Ако документът не е въведен, следва да се въведе в програмата и да се направят съответните контировки по него.  Ако вече е въведен, тогава трябва да се маркира в списъка с документи чрез кликване с ляв бутон на мишката върху него. Документът трябва да е със статус неосчетоводен. В показания пример е въведен и маркиран документ с № 0000000168 и дата 20.01.2018 година.

Поставя се отметка с ляв бутон на мишката в полето “задължаване на ДДС”.

При единичен клик с ляв бутон на мишката в полето “задължаване на ДДС” на екрана се показва нов панел за потвърждение отнасянето на сумата за ДДС като задължение за бъдещ период . С помощта на бутона “ДА” в този панел се потвърждава операцията, респективно чрез бутона “НЕ” се отказва.

След потвърждаване отнасянето на сумата за ДДС като задължение за бъдещ период, в работната форма се зарежда нова област “ДДС за ползване” , в която има един функционален бутон обозначен с (i).

При активирането на бутона “(i)”, на екрана се показва нов панел, в който в табличен вид са подредени всички документи с отложено плащане на ДДС . В последната колона на таблицата – “използван в” са отразени месеците, в които е използвано ДДС-то от съответните документи.

 

Етап II. Използване на ДДС-то от въведения документ в избран месец от разрешения по ЗДДС период за отложено плащане.

Първо се избира се месеца, в който ще се използва ДДС-то от въведения в показания по-горе примерен документ с № 0000000168 и дата 20.01.2018 година. В примера на фиг. 5 е избран месец март 2018 година.

Избира се съответната папка, съдържаща посочения документ с отложено плащане на ДДС от раздел “Доставчици”.
В случая е избрана папка “Доставчици от страната”.

Активира се бутона за “нов документ”.

И след него се активира бутона за “копиране на документи”

При активирането на бутона за копиране на документи на екрана се отваря нов панел, който съдържа в горната си част редица функционални бутони. От бутоните следва да се избере “отложено ползване на ДДС”.

След това трябва да се активира бутона “показване на документите”.

В панела се зарежда списък с всички неизползвани документи, за които е предвидено отложено плащане на ДДС. От заредения списък с документи трябва да се маркира с мишката желаният документ, от който ще се използва ДДС.

След това се активира бутона “Използване на ДДС на избрания документ”.

На екрана се появява нов панел , в който трябва да се потвърди ползването на ДДС от избрания документ за текущия месец. Чрез бутона “Да” се потвърждава ползването на ДДС и респективно – чрез бутона “Не” се отказва .

На екрана се появява нов панел , в който трябва да се потвърди ползването на ДДС от избрания документ за текущия месец. Чрез бутона “Да” се потвърждава ползването на ДДС и респективно – чрез бутона “Не” се отказва .

Сподели