Как се прави кредитно известие за коригиране на продажба в EJ BONA – Склад?

Когато говорим за кредитно известие при продажба, говорим за ситуацията, в която по издадена фактура за продажба, с нов документ – кредитно известие, се коригират количествата на стоки и/или стойност, като част от тях се връщат обратно в склада.

Алгоритъм за създаване на кредитно известие за коригиране на продажба:

  • Активирайте от главното меню на програмата раздел „Работа с документи“ и от него изберете функция „Фактури за продажба“. На екрана ще се отвори работната форма, която съответства на избраната функция.
  • Посочете месеца, в който ще пускате кредитно известие – чрез стрелките в панела за избор на месец в горния ляв ъгъл на информационната лента (в примера на фиг. 1 е избран месец ноември 2019). В лявата част на работната форма, под този панел, се съдържа списък с всички документи за избраните месец и година.
  • Активирайте бутона за нов документ .
  • Изберете контрагента от полето за БУЛСТАТ, за който ще правите кредитното известие. Въведете номер и дата на документа. В показания пример на фиг. 1, номерът на документа е 0000011044, датата е 29.11.2019. Въвежданата дата не може да бъде по-ранна от датата на последния документ в списъка.
  • Изберете от падащото меню в полето „вид документ“ варианта „03 – кредитно известие“. На екрана ще се появи нов оранжев бутон „избор на документ“, разположен отляво на вида документ (фиг. 1).
  • Активирайте бутона „избор на документ“ с ляв бутон на мишката. На екрана ще се зареди таблица, съдържаща всички документи на избрания контрагент в текущата година (фиг. 2).
  • В таблицата намерете фактурата, която ви интересува и с двоен клик на мишката я „активирайте“. С това действие под таблицата на екрана ще се зареди съдържанието на фактурата, представено в табличен вид (фиг. 3). Може да изберете фактура и от предходни месеци (в примера на фиг. 4 е избрана фактура от 30 октомври 2019).

Виж пълния отговор

 

Сподели