Подаване на декларация обр. 6 с две колони – за дължими осигуровки и дължим данък – с какви дати се подават двете колони?

Програма EJ System дава възможност да се генерира декларация обр. 6 с дължими осигурителни вноски – вид плащане 5 и дължим данък по чл. 42 – вид плащане 8. Данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се генерира в декларацията според месеца, който е посочен като дата на изплащане на заплати в Данни и настройки >> Времеви данни и параметри>>Възнаграждения за месеца.

Относно т.9 – Месец и година
– За деклариране на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва месецът и годината, за коѝто се отнасят данните
– За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ.

Относно т.18 – Дата на изплащане/начисляване
– За декларираните на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени или 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени.
–За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в точка 9

Декларация образец 6 се подава в срока на подаване на декларация обр. 1 – от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят данните.

Относно т.18 – Дата на изплащане/начисляване
– За декларираните на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени или 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени.
–За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в точка 9

Програма EJ System дава възможност да се генерира декларация обр. 6 с дължими осигурителни вноски – вид плащане 5 и дължим данък по чл. 42 – вид плащане 8. Данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се генерира в декларацията според месеца, който е посочен като дата на изплащане на заплати в Данни и настройки >> Времеви данни и параметри>>Възнаграждения за месеца.

Декларация образец 6 се подава в срока на подаване на декларация обр. 1 – от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят данните.

 

 

Сподели