Въвеждане на данни от служебните бележки за доход по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, които представят физическите лица работещи по трудов договор във фирмата от други работодатели

  1. Въвеждане на данни от служебни бележки за доход от други работодатели през годината, които физическите лица работещи, по трудов договор във фирмата представят на работодателя.

Изберете от главното меню функцията „Структура на персонала“ и маркирайте в структурата лицето, което е представило една или повече служебни бележки за доход от друг/и работодател/и. След това активирайте функционалния бутон „друг работодател“ – на екрана ще се зареди работна форма, показана на фиг.1.

Структура на персонала → лице от персонала →друг работодател

Фиг.1. Работна форма за внасяне на данни от други работодатели

Фиг.1. Работна форма за внасяне на данни от други работодатели

Тя съдържа две области:

– в лявата област са разположени таблица и полета, в които се попълват данни от предишен работодател за месеците преди започване на работа или данни за доход от друг работодател в края на годината, които доходи са отразени в служебните бележки по чл. 45, ал. 1, издадени на лицето.

– в дясната област са разположени полета, в които се попълват данни от други трудови или приравнени на тях доходи за месеца, когато в месеца лицето представя фиш или служебна бележка за своите доходи от друг работодател.

1.1. Служебните бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от други работодатели се попълват в лявата област от фиг. 1.

Ако служебната бележка е издадена от предишен работодател, тя може да се внесе в месеца, в който лицето е започнало работа при текущия работодател или в месец декември. В другите месеци полетата ще са „затворени“ за внасяне на данни.

В лявата област най-отгоре е разположена таблица, в която автоматично ще се записват работодателите, които са издали служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, на работещото по трудови правоотношения във фирмата лице. Под таблицата са полетата, в които ръчно трябва да попълните данните от представените служебни бележки. Попълването започнете от полето за БУЛСТАТ на фирмата. На фиг. 2 е представен пример за попълване на данни от представена на основния работодател служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Фиг. 2. Пример за попълване на данни от представена сл. бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 2. Пример за попълване на данни от представена сл. бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ

След като попълните данните от служебната бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ, активирайте бутона „нов доход“, който се намира под таблицата (фиг. 2).

С тази команда информацията за работодателя, издал служебната бележка ще се запише в горната таблица и едновременно ще се зареди нова форма с празни полета, където може да внесете данни от втора служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е представило такава (вижте примера на фиг. 3).

Фиг. 3. Форма за попълване на данни от втора сл. бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 3. Форма за попълване на данни от втора служебна бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ

В случай, че лицето е представило и трета служебна бележка от друг работодател, трябва да натиснете отново бутона „нов доход“. Данните на втория работодател ще се запишат в горната таблица, като под нея ще се появят отново празни полета за въвеждане на трета служебна бележка. По аналогичен начин се постъпва, ако трябва да въведете данни и от четвърта, пета … и т.н. служебни бележки, издадени от други работодатели на същото лице.

1.2. В дясната област се попълват данните от други трудови или приравнени на тях доходи за месеца,  когато през месеца лицето представя служебна бележка за едномесечен доход от друг работодател. Ако лицето е представило такава бележка, първо трябва да изберете месеца, за който се отнася дохода и след това да го въведете в съответните полета: за БУЛСТАТ/ЕИК на фирмата, наименование на работодателя, дата на изплащане, тип на договора (може да се прави избор на типа от падащо меню), код, облагаем доход и т.н.

На фиг. 4 е показан пример, в който са попълнени данни за дохода от друг работодател, при който лицето работило през месец декември по допълнителен трудов договор.

Фиг. 4. Пример за попълване на данни от представена на основния работодател сл. бележка за едномесечен доход

Фиг. 4. Пример за попълване на данни от представена на работодателя сл. бележка за едномесечен доход

  1. Наблюдение и редактиране на въведените данни

За да наблюдавате или редактирате въведени вече данни от служебните бележки, първо трябва с двоен клик с ляв бутон на мишката да изберете от таблицата работодателя, издал служебната бележка. С това действие в полетата разположени под таблицата ще се визуализират сумите, които са били въведени и може да ги редактирате при необходимост (фиг. 5).

Фиг. 5. Наблюдение на данни

Фиг. 5. Наблюдение на данни

Изтриването на внесени данни от служебната бележка по чл. 45, ал. 1 за избран работодател се осъществява чрез ръчно изтриване на сумите във всяко едно от полетата. След изтриването трябва да затворите работната форма или да активирате някой от другите бутони отгоре (лични данни, служебни данни, други, …, документи). Ако се налага да продължите работата по въвеждане на служебните бележки, отново активирайте бутона „друг работодател“.

 

 

*Данните в показаните примери са само илюстративни и не съответстват на реални лица и фирма.

Вижте софтуера ни за ТРЗ

Полезни документи предоставени от НАП – Вижте тук

 

Сподели