Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програмата за счетоводство следи ли за дублиране на вече въведен документ в дневниците за ДДС и сигнализира ли, ако се опитаме повторно да въведем такъв документ?

Да. В модулите за счетоводство EJ „COTA – Счетоводство“ и за складово стопанство EJ „BONA – Склад“ има вграден програмен апарат за контрол и сигнализиране за дублиране на вече въведен документ, както за документи за дневниците по ДДС, така и в момента на отразяването им като фактури за доставки и/или продажби.

Предвидена ли е в програмата за счетоводство възможност за задаване на аналитични нива на сметките, също –за валутните сметки?

В EJ „COTA – Счетоводство“ може да се задават аналитични нива на сметките.

Системата позволява два начина на работа в това направление:

Възможно ли е в програмата за счетоводство да се дефинира индивидуален сметкоплан за новодобавен клиент (фирма)?

В модула за счетоводство EJ COTA има възможност да се дефинира индивидуален сметкоплан за новодобавен клиент. За всяка фирма, която се добавя и обработва, може да се дефинира и изгради индивидуален сметкоплан. Изграждането на сметкоплана може да се извърши по три различни начина, в зависимост от предпочитанието на потребителя:

Как се копира документ в модула EJ COTA ?

Алгоритъмът за копиране представяме с пример, в който разглеждаме и двата варианта за копиране. Първият вариант включва копирането на контировките и аналитичностите на предварително избран документ, а вторият – пълното копиране на документа.

Как се отразява отложеното плащане на ддс в програмата и как се използва в следващ месец ?

Етап I. Въвеждане на документа в програмата (или маркиране на документа, ако вече е въведен) и отразяване, че сумата за ДДС по него ще бъде отнесена за бъдещ период.

Може ли данните за регистрираните по зддс контрагенти да се попълват автоматично?

Да, при въвеждане на нов доставчик или клиент е достатъчно да въведете неговия БУЛСТАТ и с едно кликване върху бутона „авто попълване“ останалите данни ще бъдат попълнени автоматично.

Можем ли да добавяме подсметки към инициализирана сметка в сметкоплана?

В темата разглеждаме специфичен пример, при който в сметкоплана сметка “401 Доставчици” вече е инициализирана, но е необходимо към нея да се добавят една или няколко подсметки (например сметка “4011 Доставчици от страната” и сметка “4012 Доставчици от ЕС”). Как може да се постъпи при положение, че не е позволено изтриването на инициализирана сметка и към вече инициализирана сметка не може да се добавят подсметки ?

Проверка на грешки при формиране на дневници по ДДС

Избираме “Справки и отчети” >>> ” ДДС – обработки и справки” >>> “”Формиране на дневниците по ДДС”
Възможно е операцията по фирмиране на дневник по ДДС да не приключи успешно. В този случай на екрана се извежда съобщение за грешка в данните : Имате грешки в данните ! Грешките могат да се видят с натискане на бутона “error” !

Как се прави импорт на данни от банка ?

В модул EJ COTA – “Счетоводство” прехвърлянето на данните, предоставени от банките, се осъществява чрез функцията за импорт на данни от банка. Тя се стартира с активирането на функционалния бутон “Данни от банка” . Импортът работи със следните банки : ДСК, Пощенска банка, РББ, Уникредит и ОББ .

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System може да се извършва само от Администратора. Потребителите нямат достъп до панела за създаване на нова фирма без значение от техните назначени права! След като сте влезли с администраторската парола в EJ System, е необходимо да изберете бутона “Данни и настройки на фирмите”намиращ се в долната лява част на екрана.

Отложено ползване на ДДС

В програмата  EJ COTA е разработена функционалност за  отложено ползване на ДДС от документи на доставчици. Отложеното ДДС се отнася като задължение за  бъдещ период.