Всяка фирмената дейност се свежда до изпълнението на конкретни проекти. EJ MOM е предназначена да автоматизира и информационно да осигури процесите по изпълнението на фирмените проекти – както на вътрешнофирмените, така и на проектите, свързани с поръчки и/или външни договори.

В EJ MOM иновативно се съчетават функционалните възможности на системите от тип BMP,  CRM, BI, личен и групов организатор – с цел да се осигури максимална ефективност на работата във фирмата чрез оптимизация, проследимост и контрол в реално време на работата по множество от проекти.

При работата с EJ MOM строго се спазват принципите на доброто фирмено управление, изградено на подробна информация за клиента, проследимост и контрол на процесите:

  • съхраняват се всички договори с контрагенти на фирмата, анексите към тях, електронни копия на оригиналните документи, снимки и други материали, формиращи пълно електронно досие на клиента;
  • изпълнението на всеки клиентски договор се свързва с реализирането на един или няколко проекта;
  • В EJ MOM всеки проект се описва с процесите, които го реализират. Всеки процес се описва с набор от единични и/или повтарящи се в определен ред дейности, които преобразуват входящи и/или вътрешни фирмени ресурси в съответвие с предварително установени правила и цели.

EJ MOM пряко взаимодейства с данните от работата на модулите на EJ System Standard, с което информационно се обхваща цялата дейност на фирмата. Тази единност на данните осигурява оперативна пълнота на данните, а оттук и изключително точна информация на мениджърските справки и отчети в реално време.

В EJ MOM е реализиран нов подход при моделирането на процесите, участващи при реализиране на проекти в различни области на фирменото управление, производството, услугите, логистиката, транспорта, строителството и т.н. Изградени са различни възможности за ускоряване на изграждането на модела на фирмените проекти.

Многопотребителският интерфейс на програмата (включително и от мобилни устройства) осигурява възможност в реално време да се отчита свършената работа от изпълнителите. При необходимост (настъпили нови обстоятелства), в процеса на изпълнение на дейността, може да се възлагат нови дейности, подпомагащи изпълнението на основната дейност и/или да се преработва целият проект в рамките на оставащото време за реализация.

Осигурени са ефективни функционални възможности за мениджърски контрол в реално време на извършените работи, нивото на завършеност на дейностите и задачите по проектите.

Разработен е ефективен механизъм за автоматично фактуриране при обслужването на голям обем от договори с клиенти. Поддържат се както различни варианти на цикличност на интервалите за фактуриране, така и критерии за фактуриране, свързани със завършена дейност, абонаментно обслужване и други характеристики.

Кратко описание на основните функционални възможности

<p>Начален екран</p>

Начален екран

Изглед на програмата

  1. Календар

2. Календар

Дейности

Съпътстващи дейности

Информация за текущата избрана фирма

Данни по оператори (настройки на номерата на протоколите и фактурите направени от съответния оператор).

Фирмени шаблони

Фирмени бланки

<p>Вътрешни задания</p>

Вътрешни задания

<p>Информация за задание</p>

Информация за задание

Вътрешни задания

Създаване на задание

Задаване на проекти

Бюджет на проектите

Съпътстващи електронни документи към заданието

Договори на клиента

Информация за договора

Задаване на проекти

Схема на плащане

Съпътстващи електронни документи

Информация за анекса

Промяна на стойността на проектите

Промяна на схема на плащания

Задаване на оператор отговорник

Информация за история на клиента

Създаване на работи, който ще се изпълняват в групата работи

Задаване на видове дейности, който ще се изпълняват към типа задача

Задаване на видове работи, който се изпълняват към типа задача.

Експортиране на всички групи работи на фирмата

Проекти и задачи

Информация за проекта

Електронни документи към проекта

Конфигурация на проекта

Информация за задачата/подзадачата

Конфигурация на задачата/подазадачата

Информация за дейността

Оператори и изпълнители

ДМА и обекти

Съпътстващи дейности

Отчитане на извършена работа

Създаване на съпътстващи дейности

График на дейностите изпълнявани от оператора

Отчитане на извършена работа

Отчитане на извършена работа

Приключване на дейността

График на дейностите по избрани проекти

Следена на отчетената работа от операторите

Избор на фактури за фактуриране

Фактуриране на фактура

Печат на фактура