Има много определения за Business Intelligence (BI), но още с въвеждането на термина от от анализатора на Gartner Group Хауърд Дреснер в средата на 90-те години на миналия век терминът Business Intelligence се определя като понятие за концепции и методи, подпомагащи вземането на решения чрез анализа на данни и генериране на информация за конкретни бизнес области.

Системата от единния програмен комплекс EJ Systems, която осигурява работата в приложната област дефинирана като Business Intelligence е EJ Business Intelligence (EJ BI). Макар и обособена като отделна система EJ BI е технология, с която се организира и осъществява анализа на данните от една или няколко фирми, едновременно по много и различни параметри за дълъг период от време с цел получаването на полезна бизнес информация, предназначена да подпомогне  рабатата на средния и виш мениджърски персонал във фирмата.

Основните функционалности на EJ BI са свързани с обработката на големи количества от данни, генерирането и разпространяването (визуализация) на информация, базирана на тази обработка. В системата не се въвеждат данни. При работата с EJ BI основно се ползват данните от другите модули на единния програмен комплекс EJ Systems.

При извършването на аналитичните обработки в EJ BI се прилагат водещи научни методи и техники, които са доказали своята ефективност в областта на data maining и mashin learning, напримар: извършва се ефективен OLAP анализ върху многомерните Data Warehouse с данни, генериране при работата на модулите от EJ Systems; прилагат се високопроизводителни алгоритми за откриването на правила, разпознаването на обекти и т.н.

Приложните области на ефективтия BI анализ може да се определят формално като:

  • Технически анализ;
  • Оперативни анализ
  • Ресурсни (финансови, материални, персонални, производствени и времеви) анализи   и
  • Стратегически анализ.

Границата между функционалности в отделните области са доста размити и не винаги може точно да се определи в коя област попада дадена BI функционалност, затова в EJ BI потребителският интерфейс на програмни средства за различни бизнес анализи (бизнес разузнаване, бизнес търсене и т.н.) се определя в зависимост от конкретното внедряване и обикновено е структуриран в две големи групи:

  1. Общ анализ – съдържа готови функционалности, резултатите от работата с които могат да се ползват от всички фирми и съдържат базови за бизнесуправлението и бизнеспланирането информации.
  2. Конкретен анализ – съдържа такива BI функционалности, които генерират информация, важна за конкретна фирма и/или за конкретен клъстер от фирми (за индустрия).

Готови общи функционалности

Анализ на доставчиците и клиентите едновременно по различни информационни характиристики за голям период от време

Анализ на задълженията към доставчици и вземанията от клиенти към момента или за период отвреме

Анализ на видовете приходи и разходи включително и за голям период от време (тренд анализ)

Анализ на разходите спрямо предварително зададен бюджет – общо и по пера

Анализ и отчет на плануваните приходи и реализацията им за периоди от време и по сегменти

Анализ на евентуалните приходи за бъдещи периоди от време

Анализ на задълженията към държавния и общински бюджети

Анализ по получени и дадени кредити

Анализ на разходите за персонал по месеци и години. Отчети за извършени плащания и задължения към персонала

Консолидирани справки от данните за няколко фирми (група/консорциум), по видове разходи и приходи, по налични парични средства, видове обработени документи и др.

Анализ на извършената работа от оператарите с модулите на EJ Systems: по време; по вид и количество; обработени операции, обработени фирми и т.н.

Анализ на извършената работа и изплатените възнаграждения до ниво конкретен служител във фирмата за период от време

Анализ на плануваната и реалната заетост във фирмата както брой и качество на персонала

Анализ на използваемостта на ДМА и ДНМА по обекти и/или персонал

Анализ на ползвания инвентар по обекти и/или персонал

Анализ на извършените покупките по клиенти в един или няколко магазина (склада)

Анализ на рентабилността на продаваните стоки и изделия в един или няколко магазина (складове)

Market Basket анализ на покупките в един или няколко магазина (складове), включващ откриването на правила с висок клас (над 4) от много на брой елементи (стоки, изделия) при обработката на голям обед от документи

Анализ на плануваното и реално отработено верме за изпълнението на производствените проекти във фирмата

Анализ и отчет на изпълнениет (просрочените и/или неизпълнени) дейности и проекти във фирмата

Анализ на личната ефективност на персонала при работата по изпъленние на фирмените проекти

 

 

Конкретните BI функционалности са различни за конкретните фирми (макар че има относитена еднаквост за фирмите от едни и същи икономически браншове) и се реализират в процеса на внедряването на EJ BI при налична обоснована необходимост от това. Тази версия на системата не е ориентирана към обработката на произволни големи обеми от данни в интернет пространството или данни по други източници.

 

 

Заявка за оферта  >>>