CRM (Customer Relationship Management) системите са основата върху която се изграждат всички останали системни функционалности при информационното осигуряване на фирмените дейности. CRM е навсякъде в организацията, във всеки отдел и при всеки служител, било то директно или индиректно. Всеки служител на фирмата по някакъв начин комуникира с клиенти (и/или доставчици) или получава и обменя информация за тях. През последните години с по-широкото практическо използване на такива системи се установи, че не може де се ограничи тяхното действието в строго определени граници.

Стана ясно, че изграждане на CRM система във фирмата сама за себе си в някои конкретни случай може да има смисъл и да доведе до очакваните резултати: подобряване на работата с клиентите, увеличаване на продажбите и ефекта от провежданите маркетингови дейности, включително и до намаляване на разходите, но в общия случай не е ефективно. След изграждането на някои функционалности винаги се констатира, че това не е достатъчно и се налага надграждане на системата с още функционалности или интегрирането на вече имплементираната система с други софтуерни системи. Можем обосновано да приемем, че отмина времето на строго профилираните системи.

Още информация за проблемите при интегрирането на различни софтуерни системи можете да получете    >>>

Още информация за проблемите на CRM системите можете да получете    >>>

Програмната система EJ CRM, част от единния програмен комплекс EJ Systems, е разработена и реализирана с цел да обслужва процесите по работа с клиентите и доставчиците (общо наричани контрагенти) на фирмата. Тя е базова система при работата на системите от EJ Systems и практически е изцяло интегрирана във всяка една от тях.

EJ CRM поддържа множество от данни, които информационно характеризират контрагентите на фирмата, тяхната дейност и/или производство, съдържа проведената през годините кореспонденция, автоматично изгражда архив с електронни документи на оферти, договори, анекси и всякакви други съпътстващи документи в различни формати (PDF, DOCx, RTF, XlSx, PNG, JPG и др.) и начин на създаване (генерирани от модулите и системите на EJ Systems, сканирани от хартиени оригинали или създадени по друг начин). Поддържат се данните на десетки характеристики за контрагента, включително обслужващите го оператори, лица за контакти и т.н.

Освен изградения апарат за въвеждане на различни данни и изграждането на електронни архиви от документи за взаимоотношението с контрагентите (клиенти и доставчици) на фирмата в EJ CRM има изградени функции и механизми за:

  • формиране на шаблони от фирмени документи и бланки, които се използват за генериране на документи и съобщения с еднаква структура при оперативната работа с контрагентите. Възможност за изпращане на генерираните документи директно на електронната поща на контрагента;
  • формиране на клиентски групи и генериране на индивидуални продажни ценови листи за всяка от групите;
  • автоматизирано формиране на различни (по вид и съдържание) оферти към потенциални клиенти;
  • многоатрибутно ценообразуване на изделия и проекти, изграждани от фирмата;
  • автоматизирано формиране на договори и анекси с клиенти база различни условия и параметри;
  • масово изпращане на съставни съобщения към множество от клиенти или запитвания към доставчици на фирмата;
  • автоматизирано формиране на анекси към изтичащи договори/анекси с клиенти, когато те са от съответния тип и отговарят на зададени условия;
  • синтетични и аналитични справки;
  • в системата има вграден ефективен организационен календар, който може да бъде ползван както от конкретен оператор така и за синхронизиране на работата на група оператори.

EJ CRM ефективно може да се ползва от стартиращи фирми, малки и средни предприятия от различни икономически области, бизнес структури, работещи в сферата на: недвижимите имоти; здравеопазването; застраховките; правните услуги; туризма; пътуванията; финансите; медии; ресторанти и нестопански организации. При необходимост системата може да бъдат персонализирана, за да отговори на специфичните нужди на всеки бизнес модел.

EJ CRM може да работи и като самостоятелна система, но най-голяма ефективност и рентабилност при нейното използване се постига, ако във фирмата се използва цялата мощ на системите от EJ Systems. В този случай веднага започва да се усещат ползите от информационното осигуряване на бизнес процесите във фирмата, внедряването е най-бързо и безпроблемно и не на последно място – цената е най-ниска.

 

Заявка за оферта за имплементация и/или демонстрация на EJ CRM    >>>