Всяка фирмената дейност може да се сведе до изпълнението на конкретни проекти. Програмната система EJ PMS (Project Management Software) е предназначена да автоматизира и информационно да осигури процесите по планиране, организиране и управление изпълнението на фирмените проекти – както на вътрешнофирмените, така и на проектите, свързани с поръчки и/или външни договори.

При работата с EJ PMS строго се спазват принципите на доброто фирмено управление, изградено на подробна информация за контрагентите, планиране на проектите и проследимост и контрол на процесите по изпълнението им. За целта в EJ PMS има изградени функции и механизма за :

 • Създаване на договори с контрагенти – В електронен вид се съхраняват всички договори с контрагенти на фирмата и анексите към тях. В електронни вид (сканирани) се съхраняват всички придружаващи документи, снимки и други, формиращи пълно електронно досие на контрагента;
 • Създаване на проекти – Изпълнението на всеки клиентски договор се свързва с реализирането на един или няколко проекта. (под „проект“ ще разбираме: Всяка уникална дейност, която фирмата извършва, има начало и край, създава един или много продукти или услуги и изразходва ресурси за създаване на резултатите.);
 • Описване (планиране) изпълнението на проекти – В EJ PMS всеки проект се описва със задачите, чието изпълнение го реализират. Всяка задача се описва с набор от единични и/или повтарящи се в определен ред дейности, които преобразуват входящи и/или вътрешни фирмени ресурси в съответствие с предварително установени правила и цели. За всяка дейност може да се зададат: видовете работи, които могат да се извършват по нея; ресурсите (в човешки труд, ДМА и обекти), които се използват при нейното изпълнение; видовете материали по спецификация, които трябва да бъдат вложени;
 • Ефективно моделиране и изграждане на структурна разбивка на работата (WBS) и създаване на времеви графици за дейностите, участващи при реализиране на проектите;
 • Генериране на потребителски видове работи, които могат да се обединяват в задачи. За всяка създадена работа може да се укаже специфичната функционалност, която се извършва при нейното изпълнение, нормата от време за изработка и единична цена;
 • Ускоряване на изграждането на модела на фирмените проекти, както и за извършването на оперативни корекции в работната структура и времевите графици на проекти в оставащото време за изпълнение.

При оперативната работа с EJ PMS има следните възможности:

 • За всеки потребител на системата, които има право да отчита дейности се генерира списък от дейностите, които той трябва да извърши през деня;
 • Може да се ползват множество от филтри, с помощта на които да се селектират неизпълнените от потребителя дейности, например: по клиент, по договор, по проекти, по приоритет и др.;
 • Изпълнението на всяка дейност се отчита по дни на база на генерирания за проекта времеви график. Отчитането става с описване на извършените работи по вид, времетраене, използвани ресурси по спецификация и др.
 • В процеса на описване на изпълнението на дейност потребителят може да генерира съпътстваща дейност към друг изпълнител, ако има проблеми при извършването на работата по дейността;
 • Приемникът на съпътстваща дейност може да я приеме, да я отхвърли или да я препрати, например към отгворника за изпълнението на задачата по проекта;
 • Всеки проект се приключва автоматично след като е приключило изпълнението на всички задачи по него;
 • Може да се отпечатват линейни графици за изпълнението на дейностите по проектите.

Още информация за EJ PMS може да прочетете   >>>

 

Стандартни функционалности на EJ PMS >>>

 

Заявка за оферта за имплементация или демонстрация на EJ PMS   >>>