EJ „BONAs – СУПТО“ е програмен продукт за управление на продажбите в търговски обекти на фирма „Приложни информационни системи“ ООД. Предназначен е да обслужва дейността в малки и средни търговски обекти, складове и фирми, които извършват продажби (продават стоки и/или услуги), за които получават възнаграждения и/или плащане от клиентите на място в търговския обект в брой или чрез карти. С други думи – обекти, които извършват продажби в брой.

EJ „BONA — СУПТО“ e софтуер за управление на продажбите в търговския обект, при спазване на изискванията на „НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)“

BONAs може да обслужва пълният обем от функционалности на издаването по законосъобразен начин на всички видове документи, обслужващи процеса по извършването на продажби в търговски обекти. Когато продажбите в търговските обекти (ТО) се извършват в брой, задължително се издават фискални бонове. Формалният законов начин на удостоверяването на продажби в брой е чрез издаването от продавача на документи (фактури) с придружаващи ги фискални бонове (обикновено когато се извършват продажби с юридически лица) или с издаването на касови фискални бонове (обикновено когато се продава на неюридически лица – „населението“). Когато се издават фискални бонове се подразбира, че това става посредством фискално устройство. В практиката продавачът, когато извършва продажби в брой, може да издава:

  • фактури с фискални бонове (ФБ);
  • касови фискални бонове (КФБ);
  • фактури с фискални бонове (ФБ) и касови фискални бонове (КФБ).

Конфигурацията от компютърно устройство, включеното към него фискално устройство и инсталираната на компютъра програмата система BONAs е: „Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО) BONAs“.

Програмният продукт EJ BONAs е подходящ за всички търговски обекти и фирми, извършващи продажба на стоки и услуги в брой и/или по банков път. Продукта не е предназначен да обслужва продажби в заведения за обществено хранене, ресторанти, барове и други подобни, в които се извършват няколко продажби едновременно за по-голям период от време.

 

Изисквания към лицата, които използват СУПТО

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект – Приложение № 32

Приемане на информация за използвания СУПТО от ЗЛ чл.118, ал. 18 от ЗДДС

 

Технически характеристики

Единна структура на стоките в склада на фирмата.

Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на „мишка“.

Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.

Подробна контекстна помощна документация.

Собствен визуализатор на справки и отчети.

Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.

Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.

Отдалечена поддръжка.

Собствена система за управление на базата данни.

EJ BONAs е изграден с програмна среда за разработка на програмни продукти

Системата няма особени изисквания към хардуера, на който работи, както и към обкръжаващата я софтуерна среда

Програмата поддържа касовите апарати и фискалните принтери произведени от Датекс ООД и Daisy Tech, които отговарят на изискванията на НАП.

Работа с клавиатура, баркод четец и/или touchscreen.

Кратко описание на основните функционални възможности

<p>Настройки.</p>

Настройки.

<p>Въвеждане на оператори за работа с BONAs.</p>

Въвеждане на оператори за работа с BONAs.

<p>Въвеждане на данни за ФУ, с което се работи.</p>

Въвеждане на данни за ФУ, с което се работи.

<p>Основна екранна форма.</p>

Основна екранна форма.

Въвеждане на данни за фирмата ползвател на СУПТО.

Въвеждане на оператори за работа с BONAs.

Въвеждане на данни за ФУ, с което се работи.

Основна екранна форма.

<p>Задаване на параметри за работа.</p>

Задаване на параметри за работа.

<p>Номенклатура на клиентите.</p>

Номенклатура на клиентите.

<p>Картон на стоково-материална ценност в структурата на стоките.</p>

Картон на стоково-материална ценност в структурата на стоките.

<p>Ценови листи – продажни цени на стоките.</p>

Ценови листи – продажни цени на стоките.

Задаване на параметри за работа.

Номенклатура на клиентите.

Картон на стоково-материална ценност в структурата на стоките.

Ценови листи – продажни цени на стоките.

<p>Въвеждане на фактура.</p>

Въвеждане на фактура.

<p>Издаване на фискален бон при плащане на фактурата веднага в брой.</p>

Издаване на фискален бон при плащане на фактурата веднага в брой.

<p>Печат на фактура.</p>

Печат на фактура.

<p>Плащане на фактури в брой за минал период на издаване.</p>

Плащане на фактури в брой за минал период на издаване.

<p>Кредитно известие (сторниране) на фактура.</p>

Кредитно известие (сторниране) на фактура.

<p>Издаване на проформа фактура.</p>

Издаване на проформа фактура.

Въвеждане на фактура.

Издаване на фискален бон при плащане на фактурата веднага в брой.

Печат на фактура.

Плащане на фактури в брой за минал период на издаване.

Кредитно известие (сторниране) на фактура.

Издаване на проформа фактура.

<p>Разширирен функционален интерфейс при продажба на каса – пробажба от клавиатура, баркод четец, touchscreen/тъчскрийн.</p>

Разширирен функционален интерфейс при продажба на каса – пробажба от клавиатура, баркод четец, touchscreen/тъчскрийн.

<p>Минимален функционален интерфейс при продажба на каса.</p>

Минимален функционален интерфейс при продажба на каса.

<p>Продажба по име на СМЦ.</p>

Продажба по име на СМЦ.

<p>Сторниране на касов фискален бон.</p>

Сторниране на касов фискален бон.

<p>Подробен касов отчет за интервал.</p>

Подробен касов отчет за интервал.

<p>Наличие на контекстна документация към всяка функционолност на BONAs.</p>

Наличие на контекстна документация към всяка функционолност на BONAs.

Разширирен функционален интерфейс при продажба на каса – пробажба от клавиатура, баркод четец, touchscreen/тъчскрийн.

Минимален функционален интерфейс при продажба на каса.

Продажба по име на СМЦ.

Сторниране на касов фискален бон.

Подробен касов отчет за интервал.

Наличие на контекстна документация към всяка функционолност на BONAs.

<p>Справки за извършени продажби.</p>

Справки за извършени продажби.

<p>Детайлна справка по документи.</p>

Детайлна справка по документи.

<p>Справки по Наредба № 18</p>

Справки по Наредба № 18

<p>Формирана справка по Наредба №18.</p>

Формирана справка по Наредба №18.

<p>Аналитична справка по артикули/стоки и клиенти.</p>

Аналитична справка по артикули/стоки и клиенти.

Справки за извършени продажби.

Детайлна справка по документи.

Справки по Наредба № 18

Формирана справка по Наредба №18.

Аналитична справка по артикули/стоки и клиенти.

<p>Функционалности за управление на касата и фискалното устройство.</p>

Функционалности за управление на касата и фискалното устройство.

Функционалности за управление на касата и фискалното устройство.

<p>Импорт и експорт на структури и данни на стоки и изделия.</p>

Импорт и експорт на структури и данни на стоки и изделия.

<p>Експорт на документи в JSON формат за обработка от външни системи.</p>

Експорт на документи в JSON формат за обработка от външни системи.

Импорт и експорт на структури и данни на стоки и изделия.

Експорт на документи в JSON формат за обработка от външни системи.

Цени за лиценз и едногодишен абонамент

Цени за лиценз
/еднократно/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/-----------------------------------------/

За първо работно място

140

За следващо работно място

-

Малка фирма
/-----------------------------------------/

За първо работно място

-

За следващо работно място

-

Оптимум
/-----------------------------------------/

За първо работно място

-

За следващо работно място

-

   За абонамент
/за 1 година/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/-----------------------------------------/

За първо работно място

86

За следващо работно място

-

Малка фирма
/-----------------------------------------/

За първо работно място

-

За следващо работно място

-

Оптимум
/-----------------------------------------/

За първо работно място

-

За следващо работно място

-

Цените са без включен ДДС