Какви срокове трябва да спазим за СУПТО?

Какви срокове трябва да спазим за СУПТО?

Лицата, в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект, подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП. При промяна на данните задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Сроковете за превеждане на дейността в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, са публикувани на страницата на НАП: https://nap.bg/news?id=3886&fbclid=IwAR0Dn-DRz0GqEufvPBq4ytYIduqtBXgzDXWGYYnQWW59_ugMYGEY72SpIe0

Сподели