Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Как да премина от 2020 в 2021 година?

Как да преминем от 2020 в 2021 година в EJ System

Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица

Как да формираме файл за подаване в НАП по чл. 73, ал. 1 чрез функционалностите в модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ?

Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на физически лица, работещи по трудови правоотношения

  • Как се подготвя справката по чл. чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г., утвърдени от изпълнителния директор на НАП със Заповед № З-ЦУ-1877/05.12.2019г.
  • Как се формира и подава към НАП формирания от модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ файл, съдържащ данните за справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ.

Годишно изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения (2019г.)

  1. Как се извършва годишно израняване на данъка върху доходите от трудовите правоотношения.
  2. Генериране на годишни данни за ДФЛ и служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ към 31.12.2019 г.

Въвеждане на данни от служебните бележки за доход по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, които представят физическите лица работещи по трудов договор във фирмата от други работодатели

  • Как се попълват на данните от служебните бележки по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ, които представят физическите лица, работещи по трудов договор от други работодатели.
  • Наблюдение и редактиране на въведените данни.

Болнични със застъпване

Как се постъпва, когато за едно и също лице са издадени болнични с дати, които се застъпват?

В EJ ARFA са илюстрирани случаи, когато за едно и също лице са издадени болнични със застъпващи се дати, като в Пример 1 е описан случаят, когато и за двата болнични листа не е подадено удостоверение Приложение 9 в НОИ, а в Пример 2 е описан случаят, когато за първия болничен е подадено удостоверението, а за втория не е. /Забележка:  Данните в разгледаните примери (лица и болнични) са случайни и не отговарят на действителни, но са съобразени с изискванията за тип и валидност на данните/.

Еднодневни трудови договори

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. е създаден чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден. За договорите по чл. 114а може да прочете тук (връзката е актуална към 15.06.2016 г.)

Подаване на декларация обр. 6 с две колони – за дължими осигуровки и дължим данък – с какви дати се подават двете колони?

Относно т.9 – Месец и година
– За деклариране на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва месецът и годината, за коѝто се отнасят данните
– За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ…

Как се прави корекция на подаден вече болничен към НОИ?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.

Пример : От НОИ е върнат болничен лист на лицето Виолета Стоянова Петрова, общо заболяване, с номер: Е20161234567 от 22.02.2016 до 26.02.2016 г. и с вх.№22/22.02.2016 г., с предписанието да се подаде с корекция, поради застъпване в датите със следващия болничен на лицето.  /Забележка:  Данните в разгледаните примери (лица и болнични) са случайни и не отговарят на действителни, но са съобразени с изискванията за тип и валидност на данните/.

Как се прави кредитно известие за коригиране на продажба в EJ BONA – Склад?

Когато говорим за кредитно известие при продажба, говорим за ситуацията, в която по издадена фактура за продажба, с нов документ – кредитно известие, се коригират количествата на стоки и/или стойност, като част от тях се връщат обратно в склада.