Често задавани въпроси

Какви са настройките за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез ej system?

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

Как се започва на нов период (създаване на нова година за фирмата) ?

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.

Как се прави импорт на документи за доставка в модул BONA -складово стопанство на EJ System?

В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможност за импортиране на данни за СМЦ  от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата.

Как се променя/ заличава банкова сметка по вече подаден болничен лист ?

Подали сте болничен лист с вписана банкова сметка, за която служителя Ви известява, че вече не е активна.За да промените вече подадените данни към НОИ е необходимо да:Влезете в отсъствието и изберете от падащото меню “лицето декларира банкова сметка”, въведете новата банкова сметка.След това за “код на операцията” изберете “корекция”За “Партида на изпратения в НОИ документ” изберете с двоен клик от мишката номера и потвърдете корекцията на партидата.

Как се изпращат електронни /криптирани/ документи през програмата ?

След като сте въвели данните за Вашия email клиент в модул “Заплати и Човешки ресурси – ARFA”

Трябва да въведете e-mail на получателя. Първо изберете “Персонал на фирмата” >>> “Данни на персонала” >>> Служителя

Какъв е броя на дните полагаем платен годишен отпуск при намален работен ден?

В Кодекса на труда е определено, че за една календарна година трудов стаж се полагат минимум 20 работни дни платен годишен отпуск. Съответно при намален работен ден от 4 и повече часа се полагат 20 работни дни, а за по-малко часове – пропорционално на отработеното време, като броят им е както следва:
• При 1 час/ден – 2,5 дни/година;
• При 2 часа/ден – 5 дни/година;
• При 3 часа/ден – 7,5 дни/година;

Как се подава корекция на декларация обр. 1, когато имаме служител на повече от един договор в една фирма?

В посочения случай, когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни

Как се прави корекция на подаден вече болничен към нои?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.

Как се постъпва, когато за едно и също лице са издадени болнични с дати, които се застъпват?

По долу с примери са илюстрирани случаи, когато за едно и също лице са издадени болнични със застъпващи се дати, като в Пример 1 е описан случаят, когато и за двата болнични листа не е подадено удостоверение Приложение 9 в НОИ, а в Пример 2 е описан случаят, когато за първия болничен е подадено удостоверението, а за втория не е.

Как се копира документ ?

Алгоритъмът за копиране представяме с пример, в който разглеждаме и двата варианта за копиране. Първият вариант включва копирането на контировките и аналитичностите на предварително избран документ, а вторият – пълното копиране на документа.

Как се отразява отложеното плащане на ддс в програмата и как се използва в следващ месец ?

Етап I. Въвеждане на документа в програмата (или маркиране на документа, ако вече е въведен) и отразяване, че сумата за ДДС по него ще бъде отнесена за бъдещ период.

Може ли данните за регистрираните по зддс контрагенти да се попълват автоматично?

Да, при въвеждане на нов доставчик или клиент е достатъчно да въведете неговия БУЛСТАТ и с едно кликване върху бутона „авто попълване“ останалите данни ще бъдат попълнени автоматично.