Софтуер за дълготрайни активи и инвентар EJ “FIXA” поддържа всички необходими функционалности за структурно описване и подробно отчитане на материалните, нематериалните, финансовите, нетекущи активи и инвентар на предприятието. Позволява формирането на САП и ДАП, както и справки за придобиването, движението и снемането от употреба на дълготрайните активи. Разработен е уникален апарат за изграждане и съхраняване на електронно досие за всеки ДМА.

Поддържа се подробна информация за придобиването, завеждането, методите на амортизация (счетоводна и данъчно призната), увеличаването на стойността, консервацията и снемането от употреба (продажба, бракуване, ликвидация и т.н.) на дълготрайните активи (ДА). Към всяка група ДА могат да се задават от потребителя неограничен брой характеристики за по-детайлно описание на ДА в групата. Могат да се изграждат галерии с изображения на ДА и сканирани копия на съпътстващи документи, касаещи дълготрайния актив (нотариални актове, договор за продажба, скици и други подобни). В модула могат да се описват подробно активите и инвентара към всеки от фирмените обекти и подобекти.

В модула има възможност за съставяне на декларации за МДТ, за първоначално деклариране и последващи промени.

Изградена е оперативна интегрираност между EJ “COTA – Счетоводство” и EJ “FIXA – Активи и инвентар.” На ниво завеждане на ДА натрупване на отчетна стойност и формиране на месечни амортизации. При обработката на документите, касаещи динамичното преструктуриране на ДА се осъществява връзка (интегрираност) с модул EJ “DOXA – Управление на документи”.

Включена е възможност за импорт на структура и данни за ДМА.

Технически характеристики

Многофирмена поддръжка.

Едновременна работа на няколко оператора.

Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.

Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.

Подробна контекстна помощна документация.

Собствен визуализатор на справки и отчети.

Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.

Работа в мрежа.

Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.

Системата може да работи в “облачни” структури.

Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.

Отдалечена поддръжка.

Собствена система за управление на базата от данни.

“FIXA – Активи и инвентар” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

Кратко описание на основните функционални възможности

<p>Картон на дълготраен актив (собствен) – начални данни и атрибути</p>

Картон на дълготраен актив (собствен) – начални данни и атрибути

<p>Картон – изображение и документация на дълготрайния актив</p>

Картон – изображение и документация на дълготрайния актив

<p>Описване на чужд ДА</p>

Описване на чужд ДА

Групови настройки по категории на ДА и сметки за заприходяване, за разходи, за преоценка за отчисления и за отнасяне в дейността.

Възможност за задаване на допълнителни характеристики за данни към ДА в група. Към всеки ДА могат да се въвеждат данни за: отчетна стойност; дата на въвеждане в експлоатация (счетоводна и данъчно призната); метод и срок на амортизация (счетоводна и данъчно призната); местонахождение, собственост; промяна стойността на ДА; промяна метода на счетоводна амортизация на ДА*; преместване на ДА по обектите във фирмата*; преоценка на ДА*; консервация на ДА; прекатегоризация на ДА (продажба) и снемане от употреба на ДА.

Могат да се изграждат структури от ДА и инвентар по обектите на фирмата

Към всеки ДА може да се създават галерии с изображения на ДА и сканирани документи, касаещи ДА и работата с него.

Могат да се водят и следят чужди (наети) ДА

<p>САП и ДАП</p>

САП и ДАП

<p>Счетоводен амортизационен план</p>

Счетоводен амортизационен план

<p>Мемориален ордер за месечни амортизации по групи ДА</p>

Мемориален ордер за месечни амортизации по групи ДА

Може да се формира справка за амортизациите на ДА за период от време.

Инвентарна книга

Картони на ДА

Формират се годишен счетоводен и  данъчен амортизационен план за ДА.

Автоматично начисляване на амортизации

<p>Импорт на данни за дълготрайни активи</p>

Импорт на данни за дълготрайни активи

Възможност за импорт на данни от външни системи и от стандартен CSV файл

<p>Избор на фирма</p>

Избор на фирма

Добавяне на потребители; права на достъп с пароли

Автоматично архивиране на данните

Локализиране на данните на локални и облачни структури

Мениджърски контрол на работния счетоводен процес

Възможност за генериране на различни формати за изход на справките

Подробна контекстна помощна информация

Работа с функционални клавиши

Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”

Интегрираност в реално време с данните от другите модули на системата

Цени за лиценз и едногодишен абонамент

Цени за лиценз
/еднократно/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 30 фирми, до 100 актива/

За първо работно място

64

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 5 работни места, до 30 фирми, до 100 актива/

За първо работно място

149

За следващо работно място

75

Оптимум
/над 5 работни места, над 30 фирми, над 100 актива/

За първо работно място

223

За следващо работно място

112

Цени за абонамент
/за една година/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 30 фирми, до 100 актива/

За първо работно място

26

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 5 работни места, до 30 фирми, до 100 актива/

За първо работно място

60

За следващо работно място

22

Оптимум
/над 5 работни места, над 30 фирми, над 100 актива/

За първо работно място

89

За следващо работно място

33

Цените са без включен ДДС