Програмният комплекс EJ System е софтуерен продукт от ново поколение предназначен да автоматизира и информационно да осигури работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Комплексът от програми е подходящ, както за малки ,така и за големи фирми и счетоводни кантори. В него уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. Приложените информационни технологии при изграждането на EJ System са с висока степен на иновативност, като някои от тях се прилагат за първи път в световен мащаб. В работата на комплекса е постигната изключително добра информационна интегрираност между съставящите го модули.

Потребителски характеристики

Основните отличителни потребителски характеристики на EJ System Standard са:

 • Кратки срокове на внедряване и възможност за информационно обслужване на много голям обем от реални и различни практически. ситуации;
 • Има ергономичен потребителски интерфейс с максимален функционален обхват и интуитивен характер на навигация.
 • Работата с комплекса е документно ориентирана и следва логиката на работа във фирмата. Въвеждането на данните се осъществява в съответствие с документите, които постъпват в процеса на работа.
 • Уникален апарат за генериране, съхранение, обработка и разпространение на електронни документи. Притежава вграден механизъм за съхраняване на електронни копия на всички първични документи, постъпващи и излизащи от фирмата и на формираните справки и отчети.
 • Силна вътрешна (между модулите) и външна (с външни информационни бази) интегрираност на информационните потоци.
 • Богати възможности за импортиране на данни от други програмни системи.
 • Изключително висока степен за защита на данните от неоторизиран достъп и от хардуерни проблеми.

Специални изисквания и препоръки

Специални изисквания:

 • Системата работи с всички операционни системи на Windows, Linux Ubuntu.
 • Няма особени изисквания към параметрите на хардуера, който се използва.
 • Резолюцията на визуализиращите устройства трябва да бъде не по-малка от 1280х720 пиксела и режим на работа 96 dpi.

За надеждна работа препоръчваме:

 • При работа с мрежа да се осигури надеждност и безпроблемност на работните процеси.
 • Да се гарантира непрекъснато електро-захранване на всяко работно място, включително и на сървъра.
 • Екраните на работната станция да поддържат режим full HD за по-удобна работа на потребителите.

Вътрешна интегрираност между модулите в EJ System Standard

EJ System поддържа единна база с данни за фирмите, които се обработват (име на фирма, адрес, БУЛСТАТ, номер по ДДС, данни за ръководителя на фирмата и т.н.). Всички модули ползват тези данни в работата си. Единна е и организацията на структурата на документооборота (различните папки за документи), структурата на обектите на фирмата и някои глобални настройки, касаещи оперативната работа с данните. По този начин се осигурява безпроблемна работа на модулите и се избягва дублиране на информация. Такъв подход създава възможност лесно да се интегрират информационните потоци от различните модули.

Организацията на работата във фирмите стандартно изисква интегрираност на данните в процесите по фактуриране, осчетоводяване, работата в склада и касата. В EJ System тази интеграция е реализирана и с въвеждане информацията на едно място данните в реално време се отразяват в свързаните с нея модули.

Технически характеристики

Динамичното моделиране на сложни информационни обекти.

Нов подход при организацията и изграждането на софтуерни продукти, основаващ се на водещата роля на информационния специалист в този процес.

При изграждането на графическия потребителски интерфейс на продуктите са спазени следните принципи:
✓   при програмната реализация е прилаган механизма EJEM;
✓   спазени са стриктно ергономичните изисквания за разполагане на информацията върху екранните форми;
✓   изградени са ясно и йерархично разположени функционалности за въвеждане, съхраняване и обработка на информационните потоци;
✓   минимално използване на икони и особено на такива с неясна семантика;
✓   прилагат се различни техники за визуализиране на данните и информацията в екранните форми;
✓   едновременното използване на повече от една екранна форма по време на работа с модулите се допуска само в краен случай;
✓   максимално използване на възможностите на компютърната техника на потребителя за качествено и ергономично екранно изображение.

Използват се нерелационни бази данни, базирани на външна логика на данните.

За реализацията на модулите на EJ System се използва платформата ArmSBuilder.

Гарантирана висока степен на защита на данните от неоторизиран достъп.

Програмните модули са реализирани на принципа за изграждане на лицензионно чисти програмни продукти и за работата им не са необходими никакви други съпътстващи и поддържащи програми, освен операционната система.

В комплекса EJ System са реализирани вътрешна (между модулите) и външна (с външни информационни бази) интеграция на информационните потоци.

След инсталирането, модулите на EJ System са на 100 % готови за работа.

Цени за лиценз и едногодишен абонамент на
EJ System STANDARD

Цени за лиценз
/еднократно/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/съгласно параметрите на продуктите, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

314

За следващо работно място

-

Малка фирма
/съгласно параметрите на продуктите, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

743

За следващо работно място

334

Оптимум
/съгласно параметрите на продуктите, до 5 потребителя/

За първо работно място

1062

За следващо работно място

478

   За абонамент
/за 1 година/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/съгласно параметрите на продуктите, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

141

За следващо работно място

-

Малка фирма
/съгласно параметрите на продуктите, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

334

За следващо работно място

150

Оптимум
/съгласно параметрите на продуктите, до 5 потребителя/

За първо работно място

478

За следващо работно място

215

Цените са без включен ДДС