Политика за поверителност

Декларация за защита на личните данни

Настоящата Декларация за защита на личните данни от Приложни информационни системи ООД ще се прилага от 25 май 2018 г. и е базирана на Общия регламент за защита на данните.

Приложни информационни системи ООД ще обработва Вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и с националните закони, базирани на горепосочения Регламент, като ще прилага подходящите технически мерки и такива, свързани със сигурността, за защитата на личните данни от неоторизиран достъп, злоупотреба, разкриване, загуба или унищожаване.

  1. Обща информация

Настоящата Декларация описва какви данни събираме, как ги обработваме и за какви цели ги използваме, както и Вашите права по отношение на Вашите данни.

  1. Видове лични данни, които обработваме

Ние използваме следните лични данни:

Основни данни: Име и фамилия, дата на раждане, държава на раждане, националност, единен граждански номер, данъчен номер

Адрес и информация за контакт: град, имейл адрес, телефонен номер

  1. Правно основание и цели за обработването на лични данни

Всички видове лични данни се обработват въз основа на:

  1. a) Правни задължения – Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите разпоредби

б) Изпълнение на споразумение – Ние обработваме Вашите лични данни с цел изпълнение на споразумението и договорните задължения, които сме поели.

в) Съгласие – Вие сте ни предоставили за обработка Вашите лични данни с цел изпращане на промоционални оферти и друга бизнес информация за оценка на удовлетвореността след стартиране на работа с продуктите и осъществяване на връзка с Вас.

г) Легитимен интерес на Администратора – Всички Ваши данни се обработват с цел изпълнение на задълженията, наложени от законодателния орган или за изпълнение на договорни задължения и сключването на споразумения.

Ние събираме лични данни от нашите клиенти лично, по електронната поща и по телефона, или ги получаваме от партньорски агенции.

  1. Управление на съгласието

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Също така по всяко време можете да възразите на обработката от наша страна на Вашите лични данни.

Можете да промените съгласието си по електронната поща на адрес: office@prilsys.bg. Ако отмените дадено съгласие, ние повече няма да използваме Вашите данни за горепосочените цели. Ако желаете да ни дадете съгласието си отново, имате възможност да направите това.

В случай на обработване на Ваши лични данни, което не изисква Вашето съгласие и е необходимо за сключването на споразумение с нас или за изпълнението на сключено споразумение, или поради законови задължения, ако не ни предоставите тези данни, ние няма да можем да изпълним договорните си задължения към Вас или да сключим споразумение с Вас.

  1. Права на субекти на данни
  2. a) Право на коригиране: Ако обработваме Ваши лични данни, които са непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме или допълним по всяко време.

б) Право на изтриване: Можете да ни помолите да заличим Вашите лични данни, ако сме ги обработвали незаконосъобразно или ако това обработване представлява неправомерна намеса във Вашите защитени интереси.

  1. Прехвърляне на данни към трети страни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни и няма да ги разкриваме или да ги предоставяме на трети страни, освен в следните случаи:

– Ако изрично и в писмена форма се съгласите да разкриете определени поверителни данни за конкретна цел или на конкретно лице.

– Ако компетентен Държавен орган изиска данните с цел изпълнение на задачите от неговата компетенция.

  1. Използване на дигитални услуги (уебсайт, приложения)

Ние събираме само тези лични данни, които посетителите на нашия официален уебсайт доброволно ни предоставят при подаване на информация за контакт. Тези лични данни се използват по конфиденциален начин и само за конкретна цел. Прехвърляне на тези лични данни към трети страни не се извършва, освен ако няма законово задължение или наредба на официален орган, когато тези лични данни могат да бъдат препратени на компетентния орган. Достъпът до уебсайта се протоколизира и техническите данни, като трафик на уебсайта, използвана операционна система, резолюция на екрана, час на посещението и обем на прехвърлените данни се записват в тази връзка.

За да подобрим предлаганите от нас услуги, уебсайтовете съдържат „бисквитки“, които се съхраняват на компютрите на посетителите на уебсайта. Съхранението на „бисквитки“ може да бъде предотвратено, но това може да ограничи предлаганите услуги на уебсайта. „Бисквитките“ дават възможност да се съхраняват типичните предпочитания на посетителите на уебсайта, да се оптимизират техническите процеси и непрекъснато да се подобрява предлагането.