Технологии

ArmSBuilder – технология за динамично информационно моделиране и реализиране на интегрирани софтуерни системи

 

Единният програмен комплекс за бизнесуправление и контрол EJ System е изграден с технологичната програмна среда ArmSBuildеr.

Основните технологични елементи, принципи и методи, които се включват в програмната среда за динамично информационно моделиране и реализиране на интегрирани софтуерни системи ArmSBuildеr са следните:

1. При проектирането на интегрирани софтуерни системи (ISS) за информационно осигуряване на бизнес обекти се прилагат методите на динамичното информационно моделиране.

2. В процеса на проектиране и изграждане на програмния продукт водеща роля има Информатикът на проекта.

3. При изграждането на ISS се използват нерелационни СУБД с външна логика на данните.

4. При изграждането на GUI трябва да се спазват следните принципи:

  • при програмната реализация да се прилага механизма EJEM;
  • да се спазват стриктно ергономичните изисквания за разполагане на информацията на екрана;
  • създаване на ясни и йерархично изградени функционалности при въвеждане, съхраняване и обработка на информационните потоци;
  • минимално използване на икони, особено на такива с неясна семантика;
  • използване на различни техники за визуализиране на информацията в екранните форми – цвят, графики и други;
  • едновременното използване на повече от една екранна форма по време на работа на програмния продукт се допуска само в краен случай;
  • максимално използване на възможностите на компютърната техника за получаване на качествено и ергономично екранно изображение.

5. Прилагане на „Принципа за изграждане на лицензионно чисти програмни продукти”.

6. Гарантиране на изключително висока степен на защитеност на данните от неоторизиран достъп.

 

Идейната концепция и цялата програмна реализация на технологията ArmSBuilder са осъществени от специалистите на фирма “Приложни информационни системи” ООД.

По-подробно описание >>>   http://www.foi9.eu/EJ_Doc/TECHNOLOGIES/