EJ „BONA — Склад“ – включва в себе си функции за лесно водене, отчитане, контрол и продажба на голяма номенклатура от стоки, материали и изделия. Функционално осигурява възможности за извършването на разнообразни операции (включително разпадане и обединяване, между складова размяна) със стоките и материалите в един или няколко склада на фирмата. Стоките в склада могат да се описват с различни динамично създавани характеристики. Има изграден мощен апарат за ценообразуване и динамично следене на продажните цени на стоките. Осигурена е възможност за въвеждани и издаване на фактури по различни критерии и с различни валути. Издадените фактури (проформа-фактури) могат да се изпращат на клиентите по e-mail директно от Модула. В зависимост от дейността на обслужваната фирма могат да се издават и съпътстващи документи, например: Складови разписки, Протоколи за въвеждане и изписване,  Международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) и др. Може да се формира справка по Интрастат. Модулът е напълно интегриран с модул “Счетоводство” на EJ System. Първичните документи са достъпни и от двата модула независимо от къде са въведени. Напълно е автоматизирано осчетоводяването на операциите в склада. Работата с модула е възможна и в многопотребителска режим както в локална мрежа, така и онлайн по интернет.

Модулът е подходящ за всички фирми, поддържащи и опериращи със складови наличности и/или извършващи продажби.

 

Прочети повече  >>>

Технически характеристики

Многофирмена поддръжка.

Едновременна работа на няколко оператора.

Единна структура на стоково материалните ценности (СМЦ) в склада или складовете на фирмата.

Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.

Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.

Подробна контекстна помощна документация.

Собствен визуализатор на справки и отчети.

Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.

Работа в мрежа.

Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.

Системата може да работи в “облачни” структури.

Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.

Отдалечена поддръжка.

Собствена система за управление на базата от данни.

Връзка с електорнен магазин през EJ WebServer

“BONA – Склад” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

Кратко описание на основните функционални възможности

<p>Примерна структура на складово стопанство</p>

Примерна структура на складово стопанство

<p>Глобални настройки на сметки за осчетоводяване</p>

Глобални настройки на сметки за осчетоводяване

<p>Формиране на продажни цени</p>

Формиране на продажни цени

<p>Задаване потребителски характеристики на СМЦ</p>

Задаване потребителски характеристики на СМЦ

Изграждане на единно складово стопанство на предприятието с възможност за работа с много складове.

Динамично потребителско изграждане на структурата на СМЦ в складово стопанство  на предприятието.

Автоматично изграждане на структурата на складовото стопанство и зареждане на начални салда с импорт от външен системен файл.

Глобални групови настройки.

Множество продажни цени на СМЦ.

Задаване на потребителски характеристики, динамични атрибути и гранични параметри на СМЦ.

Задаване на физически характеристики на СМЦ.

Задаване на енергийни характеристики на СМЦ.

Зареждане на изображения и лого за всяко СМЦ.

<p>Фактура за доставка в лева</p>

Фактура за доставка в лева

<p>Складова разписка и фактура към нея</p>

Складова разписка и фактура към нея

<p>Складова разписка за приемане на СМЦ</p>

Складова разписка за приемане на СМЦ

<p>Задаване на допълнителни характеристики при завеждане на СМЦ</p>

Задаване на допълнителни характеристики при завеждане на СМЦ

<p>Задаване на данни по фактура, участваща в Интрастат дневника – пристигания</p>

Задаване на данни по фактура, участваща в Интрастат дневника – пристигания

Дефиниране на потребителски папки за различните видове складови документи.

Богати възможности за настройки, автоматизация и контрол на въвежданите данни.

Динамично формиране на нови СМЦ.

Възможност за въвеждане на доставни фактури в лева и валута.

Автоматично формиране на доставни документи от складово стопанство в счетоводството и обратно.

Автоматично генериране на складови разписки при завеждане в склада на стоки от фактури.

Автоматично генериране на фактури при завеждане в склада на стоки от складови разписки.

Формиране на допълнителна себестойност на завежданите в склада СМЦ, например – от транспортни разходи.

Възможност за въвеждане на различни динамични характеристики на завежданите СМЦ.

Експорт на данни от фактура за доставка чрез стандартен системен файл.

Поддръжка на интрастат информация – Пристигания.

Формиране на покупко-изплащателни сметки при приемане на стока от физически лица.

Поддръжка на приемателни протоколи за завеждане на продукция в склада (вътрешни операции).

Генериране на приемателни протоколи.

Генериране на баркод номера при завеждане в склада.

Автоматично осчетоводяване на доставяните стоки и услуги.

<p>Отчет за изграждане и/или разпадане на СМЦ</p>

Отчет за изграждане и/или разпадане на СМЦ

<p>Описание на инвентаризационен опис</p>

Описание на инвентаризационен опис

Отчети на стоки и/или изделия изграждани от други елементи на склада.

Отчети на стоки и/или изделия разпадащи се на други елементи от склада.

Автоматично формиране на протоколи за внасяне и/или искания за исписване на съставните елементи.

Формиране на инвентаризационни бланки.

Въвеждане на инвентаризационни описи.

Автоматично формиране на протоколи за липси и излишъци.

<p>Фактура за продажба на СМЦ с ДДС в лева</p>

Фактура за продажба на СМЦ с ДДС в лева

<p>Складова разписка за предаване на СМЦ, формирана от фактура за продажба</p>

Складова разписка за предаване на СМЦ, формирана от фактура за продажба

<p>Автоматично изпращане на електронна фактура по e-mail на клиент</p>

Автоматично изпращане на електронна фактура по e-mail на клиент

<p>Описание на товарителница</p>

Описание на товарителница

<p>Мемориален ордер при осчетоводяване на фактура</p>

Мемориален ордер при осчетоводяване на фактура

Дефиниране на потребителски папки за различните видове складови документи за продажба.

Поддържане на различни интервали от номера при издаването на фактури за продажба.

Въвеждане фактури за продажби в лева и валута.

Продажба на стоки по различни продажни цени.

 

Автоматично формиране на продажни документи от складово стопанство в счетоводството и обратно.

Автоматично генериране на складови разписки при изписване на стоки по фактура за продажба.

Автоматично генериране на фактури при изписванеот склада на стоки със складови разписки.

Възможност за продажба по различни динамични характеристики на СМЦ.

Резервиране на количества от СМЦ преди реалното им изписване от склада.

Автоматично изпращане на електронна фактура по e-mail на клиент

Генериране на товарителница към фактура за продажба в страната.

Генериране на CMR (международна товарителница) към фактури за износ.

Поддържане на информация за формирането на интрастат дневник – Изпращания.

Автоматично осчетоводяване на стоките и услугите по фактура за продажба.

<p>Текуща наличност и резервирани количества на СМЦ</p>

Текуща наличност и резервирани количества на СМЦ

<p>Оборотна ведомост на доставените и изписаните количества в склада по доставни цени</p>

Оборотна ведомост на доставените и изписаните количества в склада по доставни цени

<p>Материална книга на СМЦ</p>

Материална книга на СМЦ

<p>Аналитична справка за приходи по СМЦ в склада</p>

Аналитична справка за приходи по СМЦ в склада

<p>Аналитична справка по документи</p>

Аналитична справка по документи

<p>Интрастат декларации</p>

Интрастат декларации

Налични резервирани количества по групи СМЦ.

Оборотна ведомост по доставени и изписани количества и стойност.

Консолидирана оборотна ведомост за складовете в складовото стопанство на фирмата.

Доставени и изписани (продадени) количества от СМЦ за интервал време.

Материална книга на СМЦ в склада.

Картон на СМЦ.

Синтетични справки по документи за интервали от време.

Аналитична справка по документи за интервали от време.

Аналитични справки по контрагенти и СМЦ.

Аналитична справка за приходи по СМЦ.

Аналитична справка за продажби на СМЦ по клиенти.

Справка за изпратени по e-mail фактури.

Графично оформление на справки и отчети.

Генериране на месечни счетоводни справки.

Автоматично формиране на счетовдни справки от склада в счетоводството на фирмата.

Интрастат декларации – Пристигания.

Интрастат декларации – Изпращания.

Аналитична справка на СМЦ по Интрастат.

<p>Импорт на структура на СМЦ от стандартен файл</p>

Импорт на структура на СМЦ от стандартен файл

Автоматично генериране структурата на СМЦ в складовото стопанство от стандартен файл.

Експорт на структура на СМЦ в склада към външни програми.

Изграждане на електронни “складове” от справки и отчети.

Цени за лиценз и едногодишен абонамент

Цени за лиценз
/еднократно/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 50 СМЦ във фирма, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

85

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 200 СМЦ във фирма, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

208

За следващо работно място

104

Оптимум
/до 1000 СМЦ във фирма, до 50 фирми, до 5 потребителя/

За първо работно място

299

За следващо работно място

149

   За абонамент
/за 1 година/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 50 СМЦ във фирма, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

43

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 200 СМЦ във фирма, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

104

За следващо работно място

52

Оптимум
/до 1000 СМЦ във фирма, до 50 фирми, до 5 потребителя/

За първо работно място

149

За следващо работно място

75

Цените са без включен ДДС