Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените доходи физически лица, работещи по трудови правоотношения

В тази тема разглеждаме:

  • Как се подготвя справката по чл. чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г., утвърдени от изпълнителния директор на НАП със Заповед № З-ЦУ-1877/05.12.2019 г.
  • Как се формира и подава към НАП формирания от модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ файл, съдържащ данните за справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ.

Годишно изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения (2019 г.)

В тази тема разглеждане:

  1. Как се извършва годишното израняване на данъка върху доходите от трудовите правоотношения.
  2. Генериране на годишни данни за ДФЛ и служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ към 31.12.2019 г.

Въвеждане на данни от служебните бележки за доход по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, които представят физическите лица работещи по трудов договор във фирмата от други работодатели

В тази тема разглеждаме:

  • Как се попълват на данните от служебните бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, които представят физическите лица, работещи по трудов договор от други работодатели.
  • Наблюдение и редактиране на въведените данни.

БОЛНИЧНИ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ

Как се постъпва, когато за едно и също лице са издадени болнични с дати, които се застъпват?

Коментарът на НОИ може да прочетете тук.

По долу с примери са илюстрирани случаи, когато за едно и също лице са издадени болнични със застъпващи се дати, като в Пример 1 е описан случаят, когато и за двата болнични листа не е подадено удостоверение Приложение 9 в НОИ, а в Пример 2 е описан случаят, когато за първия болничен е подадено удостоверението, а за втория не е. /Забележка:  Данните в разгледаните примери (лица и болнични) са случайни и не отговарят на действителни, но са съобразени с изискванията за тип и валидност на данните/.

ЕДНОДНЕВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. е създаден чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден. За договорите по чл. 114а може да прочете тук: http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891 (връзката е актуална към 15.06.2016 г.)

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. 6 С ДВЕ КОЛОНИ – ЗА ДЪЛЖИМИ ОСИГУРОВКИ И ДЪЛЖИМ ДАНЪК – С КАКВИ ДАТИ СЕ ПОДАВАТ ДВЕТЕ КОЛОНИ?

Относно т.9 – Месец и година
– За деклариране на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва месецът и годината, за коѝто се отнасят данните
– За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ…

КАК СЕ ПРАВИ КОРЕКЦИЯ НА ПОДАДЕН ВЕЧЕ БОЛНИЧЕН КЪМ НОИ?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.

Пример : От НОИ е върнат болничен лист на лицето Виолета Стоянова Петрова, общо заболяване, с номер: Е20161234567 от 22.02.2016 до 26.02.2016 г. и с вх.№22/22.02.2016 г., с предписанието да се подаде с корекция, поради застъпване в датите със следващия болничен на лицето.  /Забележка:  Данните в разгледаните примери (лица и болнични) са случайни и не отговарят на действителни, но са съобразени с изискванията за тип и валидност на данните/.

Как се променя/ заличава банкова сметка по вече подаден болничен лист ?

Подали сте болничен лист с вписана банкова сметка, за която служителя Ви известява, че вече не е активна.За да промените вече подадените данни към НОИ е необходимо да:Влезете в отсъствието и изберете от падащото меню “лицето декларира банкова сметка”, въведете новата банкова сметка.След това за “код на операцията” изберете “корекция”За “Партида на изпратения в НОИ документ” изберете с двоен клик от мишката номера и потвърдете корекцията на партидата.

Как се изпращат електронни /криптирани/ документи през програмата ?

След като сте въвели данните за Вашия email клиент в модул “Заплати и Човешки ресурси – ARFA”

Трябва да въведете e-mail на получателя. Първо изберете “Персонал на фирмата” >>> “Данни на персонала” >>> Служителя

Какъв е броя на дните полагаем платен годишен отпуск при намален работен ден?

В Кодекса на труда е определено, че за една календарна година трудов стаж се полагат минимум 20 работни дни платен годишен отпуск. Съответно при намален работен ден от 4 и повече часа се полагат 20 работни дни, а за по-малко часове – пропорционално на отработеното време, като броят им е както следва:
• При 1 час/ден – 2,5 дни/година;
• При 2 часа/ден – 5 дни/година;
• При 3 часа/ден – 7,5 дни/година;

Как се подава корекция на декларация обр. 1, когато имаме служител на повече от един договор в една фирма?

В посочения случай, когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни

Как се прави корекция на подаден вече болничен към нои?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.