Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програмата за счетоводство следи ли за дублиране на вече въведен документ в дневниците за ДДС и сигнализира ли, ако се опитаме повторно да въведем такъв документ?

Да. В модулите за счетоводство EJ „COTA – Счетоводство“ и за складово стопанство EJ „BONA – Склад“ има вграден програмен апарат за контрол и сигнализиране за дублиране на вече въведен документ, както за документи за дневниците по ДДС, така и в момента на отразяването им като фактури за доставки и/или продажби.

Предвидена ли е в програмата за счетоводство възможност за задаване на аналитични нива на сметките, също –за валутните сметки?

В EJ „COTA – Счетоводство“ може да се задават аналитични нива на сметките.

Системата позволява два начина на работа в това направление:

Възможно ли е в програмата за счетоводство да се дефинира индивидуален сметкоплан за новодобавен клиент (фирма)?

В модула за счетоводство EJ COTA има възможност да се дефинира индивидуален сметкоплан за новодобавен клиент. За всяка фирма, която се добавя и обработва, може да се дефинира и изгради индивидуален сметкоплан. Изграждането на сметкоплана може да се извърши по три различни начина, в зависимост от предпочитанието на потребителя:

Какви са настройките за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез ej system?

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

Започване на нов период в EJ System (създаване на нова година за фирма) – разширена версия

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.

Започване на нов период в EJ System (създаване на нова година за фирма)

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.

Как се прави импорт на документи за доставка в модул BONA – складово стопанство на EJ System?

В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможност за импортиране на данни за СМЦ  от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата.

Как се променя/ заличава банкова сметка по вече подаден болничен лист ?

Подали сте болничен лист с вписана банкова сметка, за която служителя Ви известява, че вече не е активна.За да промените вече подадените данни към НОИ е необходимо да:Влезете в отсъствието и изберете от падащото меню “лицето декларира банкова сметка”, въведете новата банкова сметка.След това за “код на операцията” изберете “корекция”За “Партида на изпратения в НОИ документ” изберете с двоен клик от мишката номера и потвърдете корекцията на партидата.

Как се изпращат електронни /криптирани/ документи през програмата ?

След като сте въвели данните за Вашия email клиент в модул “Заплати и Човешки ресурси – ARFA”

Трябва да въведете e-mail на получателя. Първо изберете “Персонал на фирмата” >>> “Данни на персонала” >>> Служителя

Какъв е броя на дните полагаем платен годишен отпуск при намален работен ден?

В Кодекса на труда е определено, че за една календарна година трудов стаж се полагат минимум 20 работни дни платен годишен отпуск. Съответно при намален работен ден от 4 и повече часа се полагат 20 работни дни, а за по-малко часове – пропорционално на отработеното време, като броят им е както следва:
• При 1 час/ден – 2,5 дни/година;
• При 2 часа/ден – 5 дни/година;
• При 3 часа/ден – 7,5 дни/година;

Как се подава корекция на декларация обр. 1, когато имаме служител на повече от един договор в една фирма?

В посочения случай, когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни

Как се прави корекция на подаден вече болничен към нои?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.