Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица

В модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ справката и генерирания файл по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ обхваща плащания по извънтрудови правоотношения, касаещи възнаграждения по граждански договори, получаване на доходи от наем/рента и получаване на доходи от авторско право.

Алгоритъмът, чрез който се формират справка и файла за НАП по чл. 73, ал. 1 представяме в 6 стъпки:

Стъпка 1. Изберете от менюто на програмата функциите:

Работа с документи → Доходи на физически лица → Ведомости, рекапитулации и справки

На екрана ще се зареди работната форма, показана в примера на фиг. 1. В дясната част са разположени редица функционални бутони, чрез които може да се извеждат различни справки, включително да се формират необходимите файлове за подаване към НАП по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Над тази част има полета, чрез които можете да зададете период, за който да се генерират различни справки.

Работа с документи → Доходи на физически лица → Ведомости, рекапитулации и справки

Фиг. 1. Работна форма на функцията „Ведомости, рекапитулации и справки“

  • Чрез функционалния бутон „Ведомости“ за предварително избрания период се генерират: ведомост за изплатени граждански договори, обща месечна ведомост и ведомост за масови плащания.
  • Чрез функционалния бутон „Рекапитулации“ се генерира обща рекапитулация за текущия месец (в примера на фиг. 1 – за м. декември).
  • Чрез функционалния бутон “Справки за период“ за посочения период се формира „Ведомост за период – по партиди“.
  • Чрез функционалния бутон „Служебни документи“ се формират за избрания период съответно: сметки за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 и служебни бележки по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ.
  • Чрез функционалния бутон „чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“ се формират справките и файла за НАП по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за избрания период.

Стъпка 2. Изберете бутона  „чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“ – на екрана ще се отвори панел с допълнителни функции, които са показани в примера на фиг. 2.

Работа с документи → Доходи на физически лица → Ведомости, рекапитулации и справки → чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 2. Функционалност, чрез която се формират справка и файл по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Стъпка 3. Активирайте функцията „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“ – чрез нея на екрана ще се изведе автоматично формирана справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. В примера на фиг. 3 в справката са включени всички лица, на които са били изплатени суми по граждански договори (или за наем/рента, или за авторско право), и за които следва да се подадат данни към НАП.

Работа с документи → Доходи на физически лица → Ведомости, рекапитулации и справки → чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ → Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 3. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ (пример)

Стъпка 4. Изберете предварително вида на данните, които ще подавате във файла за НАП – основни, коригиращи или заличаващи. Изборът се осъществява чрез поставяне на червения маркер срещу съответния тип данни. По подразбиране маркерът е поставен на „основни данни“ (фиг.4).

Фиг. 4

По подразбиране файлът за НАП ще се запише в служебната папка, пътя до която е изписан на екрана (фиг. 4).  Ако желаете той да бъде записан в друга папка, чрез бутона „Избор“ може да изберете другата папка, в която да бъде записан.

Стъпка 5. След като сте избрали необходимия тип данни и папка за запис – активирайте функцията „Файл за НАП чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“. Програмата автоматично ще формира съответния файл, във формат съответстващ за подаване в НАП и ще изведе съобщение, че файла е формиран, колко на брой записи съдържа и в коя папка се намира (вижте примера на фиг. 5).

Работа с документи → Доходи на физически лица → Ведомости, рекапитулации и справки → чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ → Файл за НАП – чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 5. Съобщение за формиран файл за НАП – чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ (пример)

Препоръчително е преди да подадете файла да го тествате с програмата на НАП за формиране и подаване на декларации образец 1 и 6 и за чл. 73.

Внимание! Ако е наложително да се подават коригиращи или заличаващи данни само за едно лице, можете да използвате възможността за избор на лицето от полето „ЕГН“ (фиг. 6) и след това да посочите вида на данните и съответно да формирате файла по чл. 73, ал. 1 за подаване към НАП.

 

Работа с документи → Доходи на физически лица → Ведомости, рекапитулации и справки → чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ → Файл за НАП – чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Фиг. 6. Избор на конкретно лице от полето „ЕГН“

Когато полето „ЕГН“ е „празно“ т.е. не е избрано конкретно лице от списъка към него, справката и файла се формират за всички лица, които са получили доходи от граждански договори (или от наем/рента, или от авторско право).

 

*Данните в примерите са илюстративни и не съответстват на реали лица и фирма.

 

 

 

Сподели