Софтуерният модул EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“ съдържа функционалности за ефективно управление на дейностите в звената „Личен състав“, „ТРЗ“ и „Човешки ресурси“ на фирмата. Лесно се адаптира към бизнес модела на всяко предприятие. Съдържа богат набор от възможности за обслужване дейностите по формиране на работните заплати и поддържане на информацията за персонала. Данните могат да се обработват локално или в сървърен вариант по мрежа. Реализирана е възможност за изграждане и съхранение на електронно досие на служителите. Има възможност достъпът до данните и работата с програмата да става в “облачна” среда, което позволява работа с модула от различни работни места. Програмният продукт работи под Windows и Linux.

Модул EJ ARFA формира всички електронно подавани данни в НАП (Декларации образец 1 и образец 6, уведомления по чл. 62, чл. 123 от КТ, справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6),   към НОИ (описи за изплащане на парични обезщетения), към НСИ (месечни и годишен отчет). Поддържа месечни часови графици на работното време за всеки служител, което позволява ефективно да се обработват различни видове сменни графици при сумирано отчитане на работното време. Формира различни видове ведомости, фишове, рекапитулации и справки. В модула са заложени възможности за автоматичното генериране на повече от 50 вида служебни и трудови документи, над 150 различни длъжностни характеристики, както и възможност за потребителско генериране на други подобни служебни документи. Могат да се извършват електронни масови плащания, както на възнагражденията, така и на различни видове удръжки и запори на персонала. Системата поддържа и автоматизира различни начини на формиране на сделно възнаграждение на персонала, индивидуални и групови работни карти. Има възможност за формиране на граждански договори, договори за авторско право, договори за наем и рента и други.

 

Прочети повече  >>>

Технически характеристики

Многофирмена поддръжка.

Едновременна работа на няколко оператора.

Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.

Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.

Подробна контекстна помощна документация.

Собствен визуализатор на справки и отчети.

Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.

Работа в мрежа.

Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.

Системата може да работи в “облачни” структури.

Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.

Отдалечена поддръжка.

Собствена система за управление на базата от данни.

“ARFA – Персонал и ТРЗ” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

Кратко описание на основните функционални възможности

<p>Времеви данни</p>

Времеви данни

<p>Осигурителни вноски за родените от 01.01.1960 г.</p>

Осигурителни вноски за родените от 01.01.1960 г.

<p>Пера за възнаграждения задавани като процент от сума</p>

Пера за възнаграждения задавани като процент от сума

 • Работен календар за месеца /по часове и дни/ и годишен работен календар.
 • Видове персонал съгласно основните групи по НКИД.
 • Системата поддържа специфични настройки в зависимост от категорията на предприятието: предприятие в системата на ЦКС; специализирано предприятие за инвалиди съгласно ЗЗРСИИ; осигурителна каса.
 • Настройка в зависимост от това дали предприятието подава данни по електронен път или чрез упълномощено лице.
 • Минимална работна заплата.
 • Процент на плосък данък.
 • Необлагаема сума с ДДФЛ на лица с инвалидност 50% и над 50%
 • Системата поддържа данните за осигурителните вноски за родените до 31.12.1959 г.  и за родените след 01.01.1960 г.
 • Данни за вноските по ТЗПБ.
 • Осигурителните доходи по видове икономически дейности.
 • Има изграден апарат за задаване от потребителя на специфични алгоритми за изчисляване на възнаграждения и удръжки.
 • Настройка на допълнителни пера за възнаграждение /бонуси, премии/ като има възможност те да бъдат задавани като еднократни или многократни възнаграждения.
 • Настройка на допълни пера  за възнаграждения задавани на база лева за ден или лева за час.
 • Настройка на допълнителни пера за удръжки /запори, вноски по кредити, по спестовни влогове, различни видове застраховки и други/.
 • Настройки на основания за назначаване и прекратяване на  трудови правоотношения.
 • Проценти на ДТВ за ТСПО.
<ul>
<li>Служебни данни</li>
</ul>
 • Служебни данни
<ul>
<li>Платен отпуск</li>
</ul>
 • Платен отпуск
<ul>
<li>Приложение 9</li>
</ul>
 • Приложение 9
 • Възможност за създаване на индивидуална структура на персонала във всяка фирма по направления и отдели, съгласно йерархична структура на фирмата.
 • Въвеждане на лични данни за лицата от персонала на фирмата.
 • Въвеждане на служебни данни – данни за трудовия договор (номер, дата на сключване, дата на влизане в сила, основание и пр.), за сключените допълнителни споразумения, евентуално данни от заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, ако е настъпило такова събитие; – данни за придобития трудов стаж до постъпване във фирмата и за ДТВ за ТСПО – данни за кода на професията, съгласно НКПД, за вида осигуряване за вида на работно време и други.
 • Индивидуално въвеждане на данни за всяко лице от персонала и възможност за масово въвеждане на данни както по перата за възнаграждения, така и по перата за удръжки.
 • Автоматизация на обработката на няколко сключени ДС през месеца.
 • Следене на задължения на персонала във връзка с изплащането на заеми от ВСК, изплащането на кредити, внасяне вноски по спестовни влогове, различни видове застраховки и запори.
 • Отразяване на платени отпуски – редовен полагаем отпуск за годината, служебни отпуски, ученически и други.
 • Следене на отпуските по брой използвани дни и брой полагаеми дни през месеците и годините.
 • Отразяване на неплатени отсъствия – неплатен отпуск, самоотлъчка и други.
 • Възможност за отразяване и хронологично следене на временната нетрудоспособност на работещите във фирмата.
 • Формиране на описи (Приложение 9 и Приложение 10 за подаване към НОИ) – за  болнични, бременност и раждане, отглеждане на дете и други.
 • Автоматично формиране на дните, които обхваща периода на болничния – брой дни, които се изплащат за сметка на работодателя и брой дни, които се изплащат от НОИ.
 • Въвеждане и следене на графици за сумирано изчисляване на работното време на персонала.
 • Автоматично формиране на годишните данъчни облекчения за лицата.
 • Въвеждане на месечни данни от друг работодател.
 • Формиране на годишна служебна бележка по ЗДДФЛ.
 • Следене на месечните осигурителните прагове.
 • Удръжки – застраховка живот
<ul>
<li>Обща ведомост – хоризонтална</li>
</ul>
 • Обща ведомост – хоризонтална
<ul>
<li>Месечна рекапитулация</li>
</ul>
 • Месечна рекапитулация
<ul>
<li>Аналитични графики</li>
</ul>
 • Аналитични графики
 • Ведомости:
  ✓   Хоризонтална ведомост
  ✓   Авансова ведомост
  ✓   Ведомост за текущ месец и за предходен с корекции /за бюджетни предприятия/
  ✓   Брутен разход за работодателя
  ✓   Присъствена форма 76
  ✓   Ведомост по отработени дни и отсъствия
  ✓   Времева заетост – сумирано работно време
  ✓   Ползван и полагаем отпуск
 • Фишове:
  ✓   Платени по каса
  ✓   Платени по банков път
  ✓   Фишове за текущ месец и за предходен с корекции /за бюджетни предприятия/
  ✓   Описание за начина на формиране на фишовете
  ✓   Електронни фишове
 • Рекапитулации:
  ✓   Разширена рекапитулация
  ✓   Кратка рекапитулация
  ✓   Рекапитулация по пера
  ✓   Рекапитулация по категории персонал
  ✓   Рекапитулация по отсъствия
 • Статистика за НСИ:
  ✓   Тримесечен статистически отчет
  ✓   Годишен статистически отчет
 • Аналитични графики:
  ✓   Обобщени графики
  ✓   Индивидуални
 • Служебни документи и удостоверения:
  ✓   Служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ
  ✓   Фиш за получените възнаграждения през годината на лицата от персонала
  ✓   Удостоверение за доход
  ✓   Удостоверение по закона за СПД
 • Генератор на списъци
 • Работна форма за генериране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 • Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 • Въвеждане на данни по чл.22в ал.8 и/или по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ
 • Работна форма с функционалности за изравняване на годишния ДДФЛ
 • Годишни данни за ДДФЛ
 • Работна форма за внасяне на данни от други работодатели
<ul>
<li>Бланка на декларация образец 1</li>
</ul>
 • Бланка на декларация образец 1
<ul>
<li>Декларация образец 6</li>
</ul>
 • Декларация образец 6
 • Подаване на данни към НАП:
  ✓   Декларация образец 1 – програмата автоматично формира файл, съдържащ необходимите данни според изискванията на НАП за отчитане на месечните осигуровки и други данни по делкаларията. Данните се визуализират и на стандартните бланки на НАП. Програмата дава възможност да се подават редовни данни, данни с корекции или заличаване на подадени вече данни.
  ✓   Декларация образец 6 – програмата дава възможност за подаване на редовни и на коригирани данни за декларация 6
  ✓   Автоматично се включват в месечните данни в декларация обр. 1 и обр. 6 и данните за лицата по граждански договори, както и сумите по допълнителни ведомости, ако има такива в периода, който се отчита.
  ✓   Уведомления по чл. 62 ал. 4 от КТ
  ✓   Уведомления по чл. 123 от КТ
  ✓   Автоматично подаване на регистрацията по ЕКАТТЕ на лицата от персонала на фирмата по месторабота
  ✓   Годишно преизчисляване на ДОД за Декларация образец 6
  ✓   Годишна декларация образец 6 за самонаето лице.
 • Подаване на данни към НОИ:
  ✓   Програмата формира файлове с описи за изплащане на парични обезщетения за временна нетрудоспособност – Приложение 9 и Приложение 10;
  ✓   Автоматично се формира и Дневник на болничните;
  ✓   Файловете с данни за временната неработоспособност може да се подават многократно в рамките на отчетния период.
<ul>
<li>Работна форма за допълнителни ведомости</li>
</ul>
 • Работна форма за допълнителни ведомости
 • Допълнителни ведомости:
  ✓   Системата позволява към всеки месец да се задават до 12 допълнителни ведомости.
  ✓   С допълнителна ведомост може да се изплащат възнаграждения, които се начисляват за период от един или няколко месеца (например: премии, режийни, компенсации и други).
  ✓   Сумите по допълнителните възнаграждения автоматично се разпределят за периода, за който са начислени и им се начисляват съответните осигурителни вноски.
  ✓   Формират се съответните ведомости, рекапитулации и справки за всяка една от допълнително начислените заплати.
 • Допълнителна ведомост
 • Модул ARFA поддържа апарат за обработка на данните по граждански договори, договори за авторско право, договори за наем и рента и други.
 • Формира се текста на гражданския договор, сметка за изплатени суми, служебна бележка, приемо-предавателен протокол и констативен протокол за изпълнената работа по договора.
 • Няма ограничения за броя договорите от този тип, които може да бъдат обработени за 1 месец.
 • Поддържа се информация за лицата, които вече са имали граждански договори в предприятието и при повторна тяхна работа личните данни на лицето се въвеждат автоматично.
 • Програмата формира различни ведомости за изплатените ГД и рекапитулация за изплатените суми.
 • Автоматично се формират декларации образец 1 и 6 за гражданските договори, по които има осигуровки за съответния месец.
 • Справка за НАП по чл.73.
 • Обобщена справка за гражданските договори през годината по лица.
 • Сметка за изплатени суми и служебна бележка за гражданския договор
 • Компенсируемост на отпуски
 • Генериране на платежни за НАП
 • Масово плащане към банки
 • Месечна часова карта
 • Шаблони на документи
 • Шаблони на документи – длъжностни характеристики
 • Служебно досие

Цени за лиценз и едногодишен абонамент

Цени за лиценз
/еднократно/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 10 активни договора във фирма, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

124

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 30 активни договора във фирма, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

291

За следващо работно място

175

Оптимум
/до 100 активни договора във фирма, до 50 фирми, до 5 потребителя/

За първо работно място

436

За следващо работно място

262

   За абонамент
/за 1 година/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 10 активни договора във фирма, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

74

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 30 активни договора във фирма, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

175

За следващо работно място

105

Оптимум
/до 100 активни договора във фирма, до 50 фирми, до 5 потребителя/

За първо работно място

262

За следващо работно място

157

Цените са без включен ДДС