Как да премина от 2020 в 2021 година?

Препоръка: Преди да изпълните описаните по-долу действия, е желателно Администратора на модулите да направи резервен архив на външен носител на всички данни и фирми от 2020 г. чрез: „Системни и сервизни функции“ → „Архивиране“.

 

Видео (времетраене 57 секунди)

Внимание!

  • Можете да работите успоредно и в двете години – 2020 г. и 2021 г., във всеки отделен модул на комплекса EJ Systems.
  • След като приключите работата за 2020 г. в конкретен модул – EJ COTA, EJ ARFA, EJ FIXA, EJ BONA или EJ FINA, следва при необходимост да направите синхронизиране на данните между двете години в съответния модул. Функциите за синхронизиране между годините се намират в раздел „Администриране“ в главното меню на всеки един модулите на комплекса.

 

Инструкция (повтаря действията илюстрирани във видеото)

Преминаването от 2020 г. към 2021 г.  става едновременно за всички модули на EJ Systems и се извършва по следния начин:

  1. Стартирайте иконката на EJ Systems от десктопа на компютъра и влезте с потребителско име и парола на Администратор.
  2. Отворете раздел „Администриране на комплекса“, който се намира в лявата част на работната форма на EJ Systems (фиг. 1).

Фиг. 1. Избор на раздел „Администриране на комплекса“

 

  1. Изберете функцията „Започване на нов период“ (фиг. 2).

Фиг. 2. Избор на функция „Започване на нов период“

 

  1. На екрана ще се появи прозорец, съдържащ таблица с имената на фирмите и последната текуща година, в която са обработвани данни за тях (фиг. 3). За да преминете в 2021 година е необходимо последната текуща година за съответната фирма да е 2020 г.

Фиг. 3. Прозорец с имената на фирмите и текущите години

 

  1. Маркирайте с двоен клик на мишката фирмата, за която искате да започнете 2021 година (фиг. 4). В дясната част на прозореца се изписва коя е последната година с налични данни за маркираната фирма и бутона „Започване на нов период“ става активен.

Фиг. 4. Маркиране на фирмата

 

  1. Натиснете бутона „Започване на нов период“. На екрана ще се появи съобщението от фиг. 5., което трябва да потвърдите с бутона „Да“.

Фиг. 5. Потвърждаване започването на нов период (на 2021 година)

 

Ако обработвате заплати, на екрана ще се покаже работния календар за месец януари 2021 г., който трябва да изберете чрез бутона „Избор“ (фиг. 6).

Фиг. 6. Календар за месец януари 2021 година

 

  1. След обработката на данните на екрана ще се изведе ново съобщение, уведомяващо че данните за новата 2021 г. са налични (фиг. 7).

Фиг. 7. Съобщение за налична 2021 година

 

  1. Влезте в модула, в който ще обработвате данни за 2021 г. и сменете годината със стрелките в горната част на екрана, както е показано на фиг. 8 за модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ (за другите модули е аналогично).

Фиг. 8. Избор на 2021 година в модул EJ ARFA

 

Отново обръщаме внимание, че преминаването в 2021 г. се извършва за всички модули на комплекса едновременно и не е необходимо да се прави за всеки модул поотделно.

Сподели