Болнични със застъпване

Как се постъпва, когато за едно и също лице са издадени болнични с дати, които се застъпват (болнични със застъпване)?

Коментарът на НОИ може да прочетете тук.

По долу с примери са илюстрирани случаи, когато за едно и също лице са издадени болнични със застъпване, като в Пример 1 е описан случаят, когато и за двата болнични листа не е подадено удостоверение Приложение 9 в НОИ, а в Пример 2 е описан случаят, когато за първия болничен е подадено удостоверението, а за втория не е. /Забележка:  Данните в разгледаните примери (лица и болнични) са случайни и не отговарят на действителни, но са съобразени с изискванията за тип и валидност на данните/.

Пример 1: Два болнични листа за едно и също лице, общо заболяване, с дати, които се застъпват, в случая, когато и за двата болнични не е подадено удостоверение Приложение 9 в НОИ.

За лице от персонала на фирмата са издадени следните болнични листове:

БЛ Е20161234567 от 22.02.2016 до 26.02.2016 г. с вх. № 22/22.02.2016 г. и

БЛ Е20167654321 от 25.02.2016 до 29.02.2016 г. с вх. № 26/26.02.2016 г.

В такъв случай се правят промени само за първия болничен лист при внасянето на данни в програмата.

1.1. Променя се крайната дата на първия болничен в таблицата с отсъствията, така че да е в съответствие с началната дата на втория болничен. В разглеждания пример – вместо крайна дата 26.02.2016, в таблицата трябва за се запише 24.02.2016 (т.е. ден преди началото на втория болничен), защото втория болничен започва от 25.02.2016  (фиг. 1).

Фиг.1

1.2. В Приложение 9 за първия болничен, в точка 9 “Работни дни или работни часове през периода по болничния лист, с право на парично обезщетение“ се попълва целия период, вписан от лекаря/лекарите в издадения болничен лист “от ден” “до ден вкл.“  и броя на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват от втория болничен лист. В разглеждания пример, в брой работни дни трябва да се запише 3 (три работни дни – това са 22,  23 и 24 февруари). Също така в полето „крайна дата на отсъствието, ако имаме застъпване“ се вписва старата крайна дата на първия болничен – в случая тя е 26.02.2016 (вижте фиг. 2).

Фиг.2

Пример 2: Два болнични листа за едно и също лице, общо заболяване, с дати, които се застъпват, в случая, когато за първия болничен вече е подадено удостоверение, Приложение 9 в НОИ, в което осигурителят/самоосигуряващото се лице е вписал броя на всички работни дни/работни часове от периода по болничния лист, съответно целия календарен период на отпуска “от ден” “до ден вкл.”, а за втория болничен лист не е подадено.
За лице от персонала на фирмата саиздадени следните болнични листове:
БЛ Е20161234567 от 22.02.2016 до 26.02.2016 г. с вх. № 22/22.02.2016 г. и
БЛ Е20167654321 от 25.02.2016 до 29.02.2016 г. с вх. № 26/26.02.2016 г.

В случай, когато за първия болничен вече е подадено Приложение 9 в НОИ, трябва да се направят промени при внасянето на съответните данни в програмата както за първия, така и за втория болничен.
2.1. Отново трябва да се промени крайната дата на първия болничен в таблицата с отсъствията, така че да е в съответствие с началната дата на втория болничен т.е. вместо крайна дата 26.02.2016, в таблицата трябва за се запише 24.02.2016 (фиг. 1).
2.2. За втория болничен лист, в Приложение 9,  в точка 9 се попълва целият период “от ден” “до ден вкл.”, вписан от лекаря/лекарите, които са издали болничният лист и броят на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват с първия болничен лист. В разглеждания пример в брой работни дни трябва да се запише 1( един работен ден – това е 29 февруари) – фиг. 3.

Фиг. 3

В случай че и за двата болнични листове със застъпващи се периоди са представени в НОИ удостоверения, приложения № 9 е необходимо за втория болничен лист да се подаде удостоверение № 9 с код “Корекция”, в което в точка 9 да се попълни целият период “от ден” “до ден вкл.”, вписан от лекаря/лекарите, които са издали болничният лист и броят на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват с първия болничен лист. Как се подава удостоверение Приложение 9 с код корекция е описано тук.

Сподели