Какво е СУПТО?

Какво е СУПТО?

“Софтуер за управление на продажби в търговски обект” е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Лицата могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, САМО софтуер/и за управление на продажбите/СУПТО/, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект. Този софтуер трябва да е включен в списъка на НАП.

“Управление на продажбите” в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Сподели