Всяка фирма може да се разглежда формално като нещо единно, състоящо се от ядро и външно обкръжение. Елементите на фирменото ядро са:

 • Персонал: служители по трудови и извънтрудови правоотношения, съдружници;
 • Материали: средствата за производство и активите, наличните суровини, материали и стоки, както и продукцията, която все още е под контрола на фирмата;
 • Финанси: получини и дадени заеми, собствени и придобити акции, парични наличности, задължения към и вземания от контрагенти;
 • Производствени знания и умения: прилаганите производствени технологии и/или методи на работа, ноу-хау (know-how), постигнато ниво на експертност при извършваните дейности.

Обкръжението на фирмата си състои от:

 • Контрагенти: доставчици и клиенти в цялото им многообразие;
 • Държавни и общински административни и финансови органи.

От това колко добре са структурирани и осигурени с ресурси (материални, финансови, човешки и информационни) тези елементи зависи дали фирмата ще се развива успешно или ще е със затихващи функции. Оттук произтича и важното значение на системата за управление (не само за планиране) на ресурси в предприятието (Enterprise resource planning – ERP) и водещото й място, което тя има в автоматизацията и информационното осигуряване на предприятието.

За да се определи една софтуерна система като ERP система тя трябва:

 1. Да осигурява управлението на ресурсите на поне четри от шестте елемента на ядрото и обкръжението на фирмата, например:
 • материали, клиенти и доставчици, производство, активи;
 • материали, дълготрайни активи, клиенти, персонал;
 • услуги, клиенти, персонал, билинг (фактуриране);
 • персонал, материали, производство, доставчици и клиенти, финанси, местни и национални данъци и такси и т.н.

2. Да притежава достатъчно на брой функционалнни възможности, които да гарантират оптимална ресурсна осигуреност. В зависимост от технологиите, с които се работи в предприятието и/или икономическия клъстер, в който се намира то, тези функционолности могат да се различават съществено.

3. Задължително е в една ERP система да има развит апарат за обработка на счетоводни данни и формиране на счетоводните отчети, за остойностяване на труда и формирането на пълните данни за работната заплата и персонала, подробни данни за дълготрайните активи. От една страна, тези данни участват във всички обработки по ресурната осигуреноствъв всяка фирма и така се гарантира верността на резултатите от тези обработки, а от друга, за да не се налага използването на други софтуерни продукти и допълнителни ресурси (човешки, финансови и т.н.) за тези обработки.

4. Работата със системата трябва да е ефективна за потребителите и да води до повишаване на рентабилността за фирмата.

EJ ERP е системата от единния програмен комплекс EJ Systems, която притежава всичките характеристики на ERP система. EJ ERP осигурява управлението на ресурсите и на шестте елемента на фирмата. Макар, че е обособена интерфейсно като отделна система, EJ ERP по същество е информатично технологична среда, която освен че осигурява процесите по планиране, разработка, производство, продажба и маркетинг в предприятието, обслужва информационно и дейностите на счетоводната обработка, ТРЗ и личен състав, отчитането на ДМА и др.

В зависимост от целите и поставените задачи при внедряването, EJ ERP организира управлението и синхронизирането на работата на няколко или всички системи от EJ Systems: EJ CRM, EJ MOM, EJ SCM, EJ EAM, EJ DMS (DOXA), EJ Billing и EJ System Standard. Неделима част от EJ ERP са и конкретните потребителски функционалности (custom features – CF), които понякога се налага да се изграждат в процеса на внедряване. Тези функционалности отразяват (информационно осигуряват) специфични особености и изиствания в работата на конкретния потребител (обикновено в частта на производството). Практически главно по CF се различават EJ ERP системите в предприятия от различните индустриални области.

При изграждането на EJ ERP са приложени водещи информатични и технологични практики за изграждане на сложни софтуерни информационни системи, например: слоеста архитектура и модулност и редица иновативни  информационни технологии от областта на  нерелационните бази данни и базите данни с външна логика, адаптивното моделиране на бизнес обекти, UX дизайна и изкуствения интелект.

Отличителните характеристики на EJ ERP са :

 • Ефективност
 • Адаптивност
 • Еволируемост
 • Иновативност
 • Самодостатъчност
 • Рентабилност

EJ ERP е софтуерен продукт от ново поколение. Особено ефективна е неговата работа при информационното обслужване на структури с централизирано управление, които имат децентрализирано разположени обекти за изпълнение на дейността. Обектите може да са разположени в различни географски точки и да притежават относително независим статут на работа.

Работата с EJ ERP не е свързана с наличието на други софтуерни продукти, например: бази данни, визуализатори на текст и графика и т.н. – системата си има собствени. Този факт, лесното обслужване и поддръжка на системата и нейната непретенциозност към хардуера, с който се работи, правят работата с EJ ERP много ефеткивна и силно рентабилна за МСП.

Внедряването на EJ ERP във фирмата е процес, който може да продължи от 5-8 седмици до 3-7 месеца. Процесът обхваща както инсталиране на готовите модули и изграждане на CF, така и обучение на персонала и оптимизиране на процесите и дейностите в предприятието. Продължителността зависи главно от спецификациите на CF, които трябва да се изградят при внедряването. Независимо от сложността на внедряването още на втората седмица може да се започне работа със системата и веднага да се отчетат ползите от внедряването й за фирмата.