Всяка фирма може да се разглежда формално като нещо единно, състоящо се от ядро и външно обкръжение. Елементите на фирменото ядро са:

 • Персонал: служители по трудови и извънтрудови правоотношения, съдружници;
 • Материали и активи: средствата за производство и активите, наличните суровини, материали и стоки, както и продукцията, която все още е под контрола на фирмата;
 • Финанси: получени и дадени заеми, собствени и придобити акции, парични наличности – в банка и каса, задължения към и вземания от контрагенти;
 • Производствени знания и умения: прилаганите производствени технологии и/или методи на работа, ноу-хау (know-how), постигнато ниво на експертност при извършваните дейности.

Обкръжението на фирмата се състои от:

 • Контрагенти: доставчици и клиенти в цялото им многообразие и функционални взаимодействия, лобисти, привърженици и т.н.;
 • Държавни и общински административни и финансови органи.

От това колко добре са структурирани и осигурени с ресурси (човешки, материални, финансови и информационни) тези елементи, зависи дали фирмата ще се развива успешно или ще е със затихващи функции. Оттук произтича и важното значение на системата за управление (не само за планиране) на ресурси в предприятието и водещото й място, което тя има в автоматизацията и информационното осигуряване на предприятието.

За да се определи една софтуерна система като ERP (Enterprise Resource Planning) система тя трябва:

 1. Да осигурява управлението на ресурсите на поне четири от шестте елемента на ядрото и обкръжението на фирмата, например:
 • материали, клиенти и доставчици, производство, активи;
 • материали, дълготрайни активи, клиенти, персонал;
 • услуги, клиенти, персонал, билинг (фактуриране);
 • персонал, материали, производство, доставчици и клиенти, финанси, местни и национални данъци и такси и т.н.

2. Да притежава достатъчно на брой функционални възможности, които да гарантират оптимална ресурсна осигуреност. В зависимост от технологиите, с които се работи в предприятието и/или икономическия клъстер, в който се намира то, тези функционалности могат да се различават съществено.

3. Задължително е в една ERP система да има развит апарат за обработка на счетоводни данни и формиране на счетоводните отчети, финансово икономическите анализи, за остойностяване на труда и формирането на пълните данни за работната заплата и персонала, подробни данни за дълготрайните активи. От една страна, тези данни участват във всички обработки по ресурсната осигуреност във всяка фирма. Така се гарантира верността на резултатите от тези обработки, а от друга – за да не се налага използването на други софтуерни продукти и допълнителни ресурси (човешки, финансови и т.н.) за тези обработки.

4. Работата със системата трябва да е ефективна за потребителите и да води до повишаване на рентабилността за фирмата.

EJ ERP е системата от единния програмен комплекс EJ Systems, която притежава всичките характеристики на ERP система. EJ ERP осигурява управлението на ресурсите и на шестте елемента на фирмата. Макар, че е обособена интерфейсно като отделна система, EJ ERP по същество е информатично технологична среда, която освен че осигурява процесите по планиране, разработка, производство, продажба и маркетинг в предприятието, обслужва информационно и дейностите на счетоводната обработка, ТРЗ и личен състав, отчитането на ДМА и не на последно място – изгражда се на база модела на рабата във фирмата.

Особено ефективна е работа с EJ ERP при информационното обслужване на структури с централизирано управление, които имат децентрализирано разположени обекти за изпълнение на дейността. Обектите може да са разположени в различни географски точки и да притежават относително независим статут на работа.

Работата с EJ ERP не е свързана с наличието на други софтуерни продукти, например: бази данни, визуализатори на текст и графика и т.н. – системата си има собствени. Този факт, лесното обслужване и поддръжка на системата и нейната непретенциозност към хардуера, с който се работи, правят работата с EJ ERP много ефективна и силно рентабилна за МСП.

 

Още информация за EJ ERP можете да получете ТУК

 

Заявка за оферта