EJ BAZA –  online управление и контрол на бизнеса

EJ BAZA – online управление и контрол на бизнеса

Перманентните кризи, които съпътстват националната и световна икономика през последните години, показаха редица недостатъци на старите и използвани до сега механизми за управление и контрол на бизнеса в почти всички икономически области.

Възможностите за мигновена и адекватна реакция на настъпилите промени в бизнес средата стават жизнено важни за всеки мениджър. Към това се допълва и налагащите се (поради различни причини) изисквания за работа към персонала на фирмата на нерегламентирано работно време и/или на произволно място, не само от държавата, където е позиционирана фирмата, но и практически от всяко място на планетата. Динамиката в характеристиките на обкръжаващата бизнес среда изисква бързо и обосновано да се правят промени в плановете и графиците на изпълнение на договорите с клиентите и начина на взаимодеиствие с държавните органи и външните контрагенти.

Информационните технологии и комуникациите са ключов елемент при изграждането на нови възможности за управление и контрол на бизнеса в предприятието. Нивото на тяхното развитие вече гарантира практическата възможност много от дейностите във фирмата да се извършват по начини различни от досега прилаганите. Работата от отдалечено работно място, например: от вкъщи, от чужбина, на място при клиента и т.н., е една такава възможност. С подходящия софтуерен продукт и с елементарни ИТ настройки всяка фирма, може да организира и изпълнява част или всички свои дейности не само от офисите си, но и от произволно друго място, до което има добра интернет връзка.

Единният програмен комплекс за бизнес управление и контрол EJ System на фирма „Приложни информационни системи” ООД е специално проектиран и реализиран за работа с различни модели за достъп до данните. Сериозно предимство на софтуерният продукт е възможността му да работи едновременно, както с данни намиращи се на локални сървъри (локални мрежи), така и с данни разположени на отдалечени (включително облачни) сървъри и/или с данни, достъпни чрез стандартни системни файлове. Тази многовариантност на възможностите за достъп до данните позволява реализирането на различни ефективни модели за работа в предприятието, включително и такива, в който има включени отдалечени работни места (едно или няколко).

В зависимост от поставените задачи и изградените връзки EJ System може да работи в режим на:

  • самостоятелен компютър – и пряк достъп до данните и/или пренос на данните с „копиране” и „възстановяване” от системните функции;
  • локална мрежа – с пряк достъп до данните;
  • VPN – с отдалечен пряк достъп до данните;
  • локална мрежа и VPN – с пряк локален и отдалечен достъп до данните;
  • Remote Desktop – с пряк достъп до данните.

В EJ System има разработени различни механизми и функционалности, с които може да се организира работата на много оператори от различни работни места (локални – във фирмата и отдалечени – от офисите на клиентите и/или от отдалечено работно място, например – по местоживеене на оператора, при клиенти и т.н.)

Наред със съхраняването и обработката на потоци от данни с различни характеристики в EJ System има изградени много и мощни функционални възможности, които дават допълнителни предимства при изграждането на цялостни и ефективни модели за автоматизация на работата във фирмата, включително и при извънредни и необичайни обстоятелства. Тези възможности за оперативна работа и контрол в Online режим са заложени в модул EJ BAZA “Управление на проекти” от ЕПК EJ System.

EJ BAZA е предназначена да автоматизира и информационно да осигури процесите по изпълнението на фирмените проекти – както на вътрешнофирмените, така и на проектите, свързани с поръчки и/или външни договори. В EJ BAZA иновативно се съчетават функционалните възможности на системите от тип BMP,  CRM, BI, личен и групов организатор – с цел да се осигури максимална ефективност на работата във фирмата чрез оптимизация, проследимост и контрол в реално време на работата по множество от проекти.

Част от функционалните възможности на EJ BAZA са показани със следващите екранни снимки на работа с продукта.

  1. Отдалечено изпълнение на дейностите по проектите във фирмата

Фиг. 1. Фирмен Online организатор

Фиг. 2. График на дейностите, които се изпълняват от „ОПЕРАТОР 1” по проектите към конкретен клиент на фирмата.

Фиг. 3. Описание на извършените дейности по конкретен проект за конкретен работен ден от графика за изпълнение.

Фиг. ХХ. График на дейностите (с отчет за тяхното изпълнение) на „ОПЕРАТОР 2” за интервал от време.

2. Оперативен контрол и анализ на извършената работа във фирмата в реално време и от всяко място

Фиг. 9. Контролен график на плануваните и изпълнени дейности по конкретен проект за клиент на фирмата.

Повече информация за функционалните възможности на модула може да се получи на https://www.ejsystem.bg/product/baza/ .

EJ BAZA пряко взаимодейства с данните от работата на модулите на EJ System Standard, с което информационно се обхваща цялата дейност на фирмата. Тази единност осигурява оперативна пълнота на данните, а оттук и изключително точна информация на мениджърските справки и отчети в реално време.

В EJ BAZA е реализиран нов подход при моделирането на процесите, участващи при реализиране на проекти в различни области на фирменото управление, производството, услугите, логистиката, транспорта, строителството, административното управление и т.н. Изградени са различни възможности за ускоряване на изграждането или промяна и допълване на моделите на реализация на фирмените проекти.

Възможността за работа с различни варианти за достъп и генериране на потоците от данни в EJ BAZA, гъвкавият и ефективен контрол на достъп до функционалностите на системата от различните оператори, многопотребителския режим на работа (включително и от отдалечени работни места), възможността да се осъществява ефективен контрол на работата в online режим и неизискващият специални хардуерни устройства и други съпътстващи софтуерни продукти за пълноценна работа правят Комплекса  изключително подходящ за работа в кризисни ситуации, дори и когато достъпът до работното място в офиса е ограничен или невъзможен.

Сподели