Модулът на EJ System “COTA – Счетоводство” е разработен за управление на счетоводната дейност на фирмата. Реализирани са функционалности, с които значително се намалява както времето за обработване на първичните документи, така и възможностите за допускане на технически и счетоводни грешки. Цялостна обработка и контрол на дневниците по ДДС. Проверка на валиден ДДС номер и автоматично попълване на данни на контрагенти регистрирани по ДДС с натискане на един бутон. Предлага многообразие от стандартни и специализирани справки. ГФО. Възможност за импорт на документи и банкови извлечения от външни програми. Основен координиращ и интегриращ модул в комплекса.

 

Прочети повече   >>>

Технически характеристики

Многофирмена поддръжка.

Едновременна работа на няколко оператора.

Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.

Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.

Подробна контекстна помощна документация.

Собствен визуализатор на справки и отчети.

Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.

Работа в мрежа.

Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.

Системата може да работи в “облачни” структури.

Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.

Отдалечена поддръжка.

Собствена система за управление на базата от данни.

“COTA – Счетоводство” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

Кратко описание на основните функционални възможности на модул “COTA – Счетоводство”

<p>Настройване сметки от сметкоплана</p>

Настройване сметки от сметкоплана

 • Описание на структурата на фирмените обекти.
 • Готов (браншови* и типови*) сметкоплан.
 • Развитие (персонализиране) на сметкоплана.
 • Готова структура от настроени типови папки за работа с документи.
 • Редактиране и настройване на потребителски папки за документи.
 • Многоразмерни номенклатури – системно зададени.
 • Възможност за изграждане на потребителски номенклатури.
 • Задаване на начални салда (синтетични и аналитични) при първоначална настройка за работа с фирма.
<p>Внасяне на документи в папка “Доставчици”</p>

Внасяне на документи в папка “Доставчици”

<p id="caption-attachment-1336" class="wp-caption-text">Индекс на документите по контрагенти</p>

Индекс на документите по контрагенти

 • Осчетоводяване и сторниране и на МО към документи.
 • Разосчетоводяване на документи и изтриването им.
 • Копиране на типови документи и контировки (шаблони).
 • Автоматизирани счетоводни операции.
 • Приключвателни вериги.
 • Контрол в реално време на въвежданите документи – по номер, по контрагенти, по функционалности.
 • Автоматично генериране на протоколи по ВОП.
 • Следене и работа с задълженията от и към контрагенти в реално време.
 • Печат на първични счетоводни документи.
 • Съхраняване на електронни изображения на всички фирмени документи.
 • Възможност за онлайн проверка на ДДС и VAT номер.
 • Изготвяне и поддържане на електронни счетоводни фирмени досиета.
 • Масови операции с документи.*
 • Категоризиране на разходи – бюджетиране.*
<p>Справки</p>

Справки

<p id="caption-attachment-1329" class="wp-caption-text">Оборотна ведомост за м. май</p>

Оборотна ведомост за м. май

<p id="caption-attachment-1328" class="wp-caption-text">Графики на оборотите за периода януари – април</p>

Графики на оборотите за периода януари – април

 • Пълна документална осигуреност на подаването на дневниците по ДДС:
  • дневник на покупки;
  • дневник на продажби;
  • справка декларация по ДДС;
  • VIES декларация;
  • електронно подаване на данните;
  • времева справка за подаваната в НАП информация по ДДС.
 • Оборотна ведомост – опростена, структурирана и по оператори.
 • Главна книга.
 • Аналитични счетоводни справки:
  • хронологични справки по дебита и кредита на сметките;
  • журнал по дебита и журнал по кредита на сметките;
  • генериране на партиди по избрани аналитични признаци (пълна и обобщена);
  • статистически справки по сметки.
 • Статистически счетоводни справки.*
 • Данъчно облагане.*
 • Изпращане на електронни документи и справки до контрагенти.*
 • Основни годишни отчети – Баланс, ОПР, Отчет за паричния поток.*
 • Годишен финансов отчет.*
<p id="caption-attachment-1327" class="wp-caption-text">Справка – декларация по ДДС за м. 4 – 3</p>

Справка – декларация по ДДС за м. 4 – 3

 • Възможност за изграждане на множества от документи с различни по тип и формат характеристики.
 • Може да се изграждат обобщени отчети на базата на съхранените електронни документи по предварително генерирани структури.
 • Възможност за изпращане по електронен път защитени (криптирани) документи.
<p id="caption-attachment-1326" class="wp-caption-text">Импорт на данни от банки</p>

Импорт на данни от банки

 • UX настройки на потребителския интерфейс.
 • Собствени поддържащи програми за инсталиране, преглеждане на защитена електронна поща.
 • Импорт на оперативни данни от електронни носители от банки и външни програмни системи.
 • Импорт на документи от  стандартен системен файл.
 • Механизми за “заключване” на работата с документи след приключен период по ДДС.
 • Генериране на база за следваща година и синхронизация на данните между годините.
<p id="caption-attachment-1325" class="wp-caption-text">Работа с много фирми</p>

Работа с много фирми

<p id="caption-attachment-1324" class="wp-caption-text">Контекстна документация</p>

Контекстна документация

 • Добавяне на потребители.
 • Права на достъп с пароли.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с много фирми.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Автоматично архивиране на данните.
 • Защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Локализиране на данните на локални и облачни структури.
 • Мениджърски контрол на работния счетоводен процес.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа с различни операционни системи.
 • Собствена система за управление на базата от данни
 • Отдалечена поддръжка.
 • Подробна контекстна помощна информация.
 • Работа с функционални клавиши.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Интегрираност в реално време с данните от другите модули на системата.
 • Възможност за онлайн зареждане на валутни курсове.*

 

 

Цени за лиценз и едногодишен абонамент на модул COTA - Счетоводство

Цени за лиценз
/еднократно/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 200 фактури за година във фирма, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

92

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 600 фактури за година във фирма, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

226

За следващо работно място

124

Оптимум
/до 1200 фактури за година във фирма, до 50 фирми, до 5 потребителя/

За първо работно място

323

За следващо работно място

178

   За абонамент
/за 1 година/

За първо
работно място

За следващо
работно място

Еднопотребителска фирма
/до 200 фактури за година във фирма, до 10 фирми, 1 потребител/

За първо работно място

51

За следващо работно място

-

Малка фирма
/до 600 фактури за година във фирма, до 20 фирми, до 3 потребителя/

За първо работно място

124

За следващо работно място

68

Оптимум
/до 1200 фактури за година във фирма, до 50 фирми, до 5 потребителя/

За първо работно място

178

За следващо работно място

98

Цените са без включен ДДС