Как се копира документ в модула EJ COTA ?

В програмата EJ COTA  са разработени различни варианти за копиране на документи. За предварително избран документ е възможно както пълното му копиране, така и копирането само на контировките и аналитичностите от него. Може да се копират документи в текущия месец. Също така е възможно да се копират и в различни месеци т.е. месеца, в който ще се копира избрания документ може да е различен от месеца, в който е бил въведен.

Алгоритъмът за копиране представяме с пример, в който разглеждаме и двата варианта за копиране. Първият вариант включва копирането на контировките и аналитичностите на предварително избран документ, а вторият – пълното копиране на документа.

Пример. Документът, който ще бъде копиран е въведен в месец януари 2018 г., в папка “Доставчици от страната”, с № 0000025788 и дата 31.01.2018 г.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

 

Алгоритъмът за копиране е следният:

1. Избира се месеца, в който ще бъде копиран документа. Месецът, в който ще се извърши копирането може да е различен от този, в който е въведен документа. В примера на фиг. 2 избраният месец е февруари, 2018 г., а документът е въведен в януари, 2018 година.

2. Избира се папката, в която ще се копира документа.
На фиг. 2 избраната папка е “Доставчици от страната”.

3. Активира се бутона за “нов документ”.

4. И след него се активира бутона за “копиране на документи”.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

 

5. При активирането на бутона за копиране на документи на екрана се отваря нов панел, който съдържа в горната си част редица функционални бутони. От бутоните следва да се избере “копиране на документ”.

6. След това се избират месеца и годината, в които е въведен документа, който ще бъде копиран. В примера е избран месец януари, 2018 г., защото в него е въведен документа, който копираме.

7. Активира се бутона “показване на документите”.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

8. В панела се зарежда списък с всички въведени документи от избрания период. С мишката трябва да се маркира в списъка документът, който ще бъде копиран.

9. В случай, когато е необходимо да се копират само контировките и аналитичностите на маркирания документ, трябва да се активира  бутона “Копиране само на контировките и аналитичностите от избрания документ”.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

 

10. В случай, когато е необходимо да се копира целия документ, трябва да се активира  бутона “Пълно копиране на избрания документ”.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

С активирането на бутона “Пълно копиране на избрания документ” се извършва копирането в избраната папка, в случая това е папка “Доставчици от страната” (фиг. 7). Следва да се въведат допълнителните елементи по документа: номер, дата, описание и др.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Сподели