Как се прави корекция на подаден вече болничен към НОИ?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.

Пример : От НОИ е върнат болничен лист на лицето Виолета Стоянова Петрова, общо заболяване, с номер: Е20161234567 от 22.02.2016 до 26.02.2016 г. и с вх.№22/22.02.2016 г., с предписанието да се подаде с корекция, поради застъпване в датите със следващия болничен на лицето.  /Забележка:  Данните в разгледаните примери (лица и болнични) са случайни и не отговарят на действителни, но са съобразени с изискванията за тип и валидност на данните/.

За да бъде подаден този болничен с код „корекция“, трябва да се направи следното:

1. От програмата последователно се избира:
1.1 „Персонал на фирмата“ >> „Данни за персонала“;
1.2 От структурата на персонала се избира съответното лице, за което е болничния лист, в случая от отдел „Работници“ –  Виолета Стоянова Петрова .
1.3 От бутоните в десния работен панел, които се намират под името на лицето се избира бутонът „отсъствия“.
1.4 В таблицата с отсъствията на лицето, в реда, в който са внесени данните за болничния, който трябва да се подаде с код корекция  –  в полето „данни за отсъствието“ трябва да се кликне 2 пъти с ляв бутон на мишката, за да се отвори Приложение 9 за болничния.

2. В Приложение 9 се извършват необходимите корекции на болничния (например поправка в броя работни дни, които обхваща отсъствието и др.)

3. В долната част на Приложение 9 има поле „код на операцията“ (със зелени букви), в което по подразбиране е избрано „представяне“ (фиг. 1). В това поле, от падащото меню трябва да се избере „корекция“.

Фиг. 1

4. След като е избран кода на операцията (корекция) трябва да се изтрие номера на партида в полето „Партида на изпратения в НОИ документ“. В разглеждания случай, партидата на изпратения в НОИ документ е 1 (долу в десния ъгъл на екрана – фиг. 2).

Фиг. 2

При натискане на клавиша Enter в това поле или при двоен клик с ляв бутон на мишката върху него, автоматично на екрана се показва съобщение „Потвърдете корекцията на партидата на документа! да/не“. Трябва да се избере „да“ и след това да се изтрие партидата – фиг. 3.

Фиг. 3

5. След изтриването на партидата, може да бъде формирано удостоверение Приложение 9 във файл – с „нови данни“ от функцията „Данни за НАП и НОИ“ >> „Формиране на данни за НОИ“.

Сподели