Отложено ползване на ДДС

В програмата  EJ COTA е разработена функционалност за  отложено ползване на ДДС от документи на доставчици. Отложеното ДДС се отнася като задължение за  бъдещ период.

Алгоритъмът представяме в два етапа. Първият етап включва въвеждане на документ в програмата и поставянето на отметка към него за отложено ползване на ДДС. Вторият етап включва използването на ДДС-то от въведения предварително документ, в избран месец в разрешения по ЗДДС период за отложено ползване. В изложението по-долу разглеждаме конкретен пример за фактура с отложено ползване на ДДС от папка “Доставчици от страната”.

Етап I. Въвеждане на документа в програмата (или маркиране на документа, ако вече е въведен) и отразяване, че сумата за ДДС по него ще бъде отнесена за бъдещ период.

1. Избира се месеца, в който ще се въвежда документа или в който вече е въведен.
В примера на фиг. 1 избраният месец е януари, 2018 година.

2. Избира се папката от раздел “Доставчици”, в която ще се въвежда документа (или в която вече е въведен).
На фиг. 1 избраната папка е “Доставчици от страната”.

3. Ако документът не е въведен, следва да се въведе в програмата и да се направят съответните контировки по него. Ако вече е въведен, тогава трябва да се маркира в списъка с документи чрез кликване с ляв бутон на мишката върху него. Документът трябва да е със статус неосчетоводен. В показания пример на фиг. 1 е въведен и маркиран документ с № 0000000168 и дата 20.01.2018 година.

4. Поставя се отметка с ляв бутон на мишката в полето “задължаване на ДДС” (на фиг. 1 полето “задължаване на ДДС” е оградено в червено).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 1. Поле “задължаване на ДДС”

5. При единичен клик с ляв бутон на мишката в полето “задължаване на ДДС” на екрана се показва нов панел за потвърждение отнасянето на сумата за ДДС като задължение за бъдещ период (фиг. 2). С помощта на бутона “ДА” в този панел се потвърждава операцията, респективно чрез бутона “НЕ” се отказва.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 2. Потвърждаване отнасянето на сумата за ДДС като задължение за бъдещ период

6. След потвърждаване отнасянето на сумата за ДДС като задължение за бъдещ период, в работната форма се зарежда нова област “ДДС за ползване” (на фиг. 3 е оградена в червено), в която има един функционален бутон обозначен с (i).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 3. ДДС за ползване – бутон (i)

При активирането на бутона “(i)”, на екрана се показва нов панел, в който в табличен вид са подредени всички документи с отложено ползване на ДДС (фиг. 4). В последната колона на таблицата – “използван в” са отразени месеците, в които е използвано ДДС-то от съответните документи.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 4. Информация за документите с отложено ДДС

Етап II. Използване на ДДС-то от въведения документ в избран месец от разрешения по ЗДДС период за отложено ползване.

1. Първо се избира се месеца, в който ще се използва ДДС-то от въведения в показания по-горе примерен документ с № 0000000168 и дата 20.01.2018 година. В примера на фиг. 5 е избран месец март 2018 година.

2. Избира се съответната папка, съдържаща посочения документ с отложено ползване на ДДС от раздел “Доставчици”.
В случая на фиг. 5 е избрана папка “Доставчици от страната”.

3. Активира се бутона за “нов документ” (фиг. 5).

4. И след него се активира бутона за “копиране на документи” (фиг. 5).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 5. Копиране на документи

5. При активирането на бутона за копиране на документи на екрана се отваря нов панел, който съдържа в горната си част редица функционални бутони (фиг. 6). От бутоните следва да се избере “отложено ползване на ДДС”.

6. След това трябва да се активира бутона “показване на документите” (фиг. 6).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 6. Показване на документите с отложено ползване на ДДС

7. В панела се зарежда списък с всички неизползвани документи, за които е предвидено отложено ползване на ДДС (фиг. 7). От заредения списък с документи трябва да се маркира с мишката желаният документ, от който ще се използва ДДС.

8. След това се активира бутона “Използване на ДДС на избрания документ” (фиг. 7) .

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 7. Използване ДДС на избрания документ

9. На екрана се появява нов панел (фиг. 8), в който трябва да се потвърди ползването на ДДС от избрания документ за текущия месец. Чрез бутона “Да” се потвърждава ползването на ДДС и респективно – чрез бутона “Не” се отказва .

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 8. Потвърждаване ползването на ДДС от избрания документ за текущия месец

След потвърждаване използването на ДДС от избрания документ за текущия месец, той се записва в списъка с документи в папка “Доставчици от страната” (фиг. 9).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

фиг. 9

Сподели